การประชุมเรื่อง “อุทกภัย: การปรับตัวของเกษตรกรและรูปแบบการบริหารจัดการ”

วันที่2014-10-12

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “อุทกภัย: การปรับตัวของเกษตรกรและรูปแบบการบริหารจัดการ” วันที่ 1-3 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมแกรนด์ฮลล์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ และ วันที่ 9-10 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมวาสิฏฐี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

1. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ โดย ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร

GDE Error: Requested URL is invalid

2. รูปแบบการบริหารจัดการน้ำ โดย ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และ ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ

GDE Error: Requested URL is invalid