บ้านเมือง 09-11-58 เสริมศักยภาพเกษตรกร รับมือภูมิอากาศแปรปรวน