บสส.6 ร่วมกับสถาบันอิศราฯ จัดเสวนา “ฝ่า…วิกฤตน้ำ!” ระดมสมองแก้ภัยแล้ง

วันที่2016-03-16

สืบเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง ซึ่งปีนี้คาดว่าจะรุนแรงมากกว่าปีที่ผ่านมา จากสถานกาณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลักของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปริมาณน้ำเหลือน้อยกว่าความต้องการ คงเหลือน้ำใช้การได้เฉพาะการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศ ทำให้ภาคเกษตรกรรม จะมีโอกาสได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมากที่สุด

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ 6 ร่วมกับสถาบันอิศรา เปิดเวทีเวทีสัมมนาสาธารณะ เรื่อง “ฝ่า…วิกฤตน้ำ!” โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภาคส่วนต่างๆ ที่ร่วมกันคลี่คลายเพื่อหาทางออกให้กับประเทศ ได้แก่ รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ผู้แทนจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาและโฆษก กรมชลประทาน นายระวี รุ่งเรือง นายกสมาคมเครือข่ายชาวนาไทย นายฉันท์ชัย ชา-นนท์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านเนินเขวา จ.ขอนแก่น

เสวนา “ฝ่า…วิกฤตน้ำ!” จึงเป็นเวทีระดมความคิด และข้อเสนอแนะจากวิทยากรซึ่งเป็นผู้แทนจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับการวางนโยบาย ผู้ปฎิบัติและภาคส่วนที่ใช้น้ำ ทั้งเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม พร้อมกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำในประเทศให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด ข้อเสนอแนวทางแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดสรรน้ำ และนำเสนอบทเรียนการประหยัดน้ำและใช้น้ำอย่างคุ้มค่าในทุกภาคส่วน

ร่วมรับฟังทัศนะในมิติที่แตกต่าง และแลกเปลี่ยนมุมมองแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งให้กับประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน นี้ เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้อง Convention Hall 2 สถานีโทรทัศน์ไทยบีพีเอส

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=iXKFJqrW5NM

ตีพิมพ์ครั้งแรก: เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา วันที่ 16 มีนาคม 2559 ในชื่อ บสส.6 ร่วมกับสถาบันอิศราฯ จัดเสวนา “ฝ่า…วิกฤตน้ำ!” ระดมสมองแก้ภัยแล้ง