กรมชลฯแก้ปัญหาน้ำท่วมเจ้าพระยา ขุดคลองจากกำแพงเพชร-เมืองกาญจน์

วันที่2013-07-02

นครสวรรค์ – ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน เผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกว่า ตามที่มีการศึกษาแผนงานที่เกี่ยวข้อง 5 แผนงาน และในเบื้องต้นได้คัดเลือก 2 โครงการหลักศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการแรก ขุดคลองระบายน้ำสายใหม่ ขาณุวรลักษบุรี-ท่าม่วง เริ่มจากแม่น้ำปิง บริเวณ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ลงมาสู่แม่น้ำแม่กลอง ที่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ความยาวประมาณ 289 ก.ม. โดยเขื่อนแม่กลองจะทำหน้าที่บริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานไปสู่พื้นที่ชลประทาน รวมทั้งผลักดันออกสู่อ่าวไทยด้วย ตามแผนจะขุดคลองผ่านพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร นครสรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี ประมาณ 43,239 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร โครงการที่สอง ขุดคลองระบายน้ำสายใหม่ บางบาล-บางไทร ความยาวประมาณ 22 ก.ม. มีลักษณะเป็นคลองบายพาส หรือคลองเลี่ยงเมืองพระนครศรีอยุธยา

การขุดคลองสายใหม่ ขาณุวรลักษบุรี-ท่าม่วง เป็นการตัดยอดน้ำแม่ปิง ไม่ให้ไหลลงไปสมทบแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ และตัดยอดน้ำของแม่น้ำสะแกกรัง เป็นการลดภาระของแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงน้ำหลากก่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ส่วนคลองขุดระบายน้ำ บางบาล-บางไทร เป็นการตัดยอดน้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ไหลผ่านบริเวณเกาะเมืองซึ่งมีลักษณะเป็นคอขวด ไม่ให้ท่วมพื้นที่เกาะเมือง ซึ่งเป็นชุมชนเมืองและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ การศึกษาโครงการดังกล่าวกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อนการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) และได้จัดส่งข้อมูลให้กับ กบอ. เพื่อดำเนินการต่อไป

หน้า 29


ตีพิมพ์ครั้งแรก: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ในชื่อ กรมชลฯแก้ปัญหาน้ำท่วมเจ้าพระยา ขุดคลองจากกำแพงเพชร-เมืองกาญจน์