สวท.: Climate change ผลกระทบต่อภาคเกษตรกร

วันที่2015-10-02

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย: ช่วงบันทึกสถานการณ์