โครงการ “การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ”

วันที่2013-09-02

โครงการ “การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ”
เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย,วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ง่ายงาม ประจวบวัน, ศิริวัฒน์ คันทารส, พรชัย ภู่พร้อมพันธุ์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2553


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที่ ห้องสมุดออนไลน์ http://elibrary.trf.or.th