ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิจัย นโยบายการกำกับดูแลที่ดี
โทร02-718-5460 ต่อ 330
เลขานุการศิราภรณ์ เก็บเบ็น
ผลงานค้นหา

อ่าน “เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ | ในความทรงจำของเรา” ได้ที่นี่

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
ผู้อำนวยการวิจัยนโยบายการกำกับดูแลที่ดี สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ดร. เดือนเด่น จบการศึกษาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต จาก McGill University มลรัฐเคแบค ประเทศแคนาดา ด้วยทุนปริญญาเอกจากรัฐบาลแคนาดา และสำเร็จการศึกษาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต และเศรษฐศาสตร์บัณฑิตจาก Queen’s University มลรัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา

ดร. เดือนเด่น ร่วมงานกับ ทีดีอาร์ไอ เป็นเวลากว่า 31 ปี ทำงานวิจัยนโยบายสาธารณะในหลากสาขา ทั้งด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน การสร้างธรรมาภิบาล การกำกับดูแลกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ฯลฯ

โครงการวิจัยชิ้นล่าสุดที่ ดร.เดือนเด่น เป็นผู้ผลักดันและยกระดับโครงการศึกษาวิจัยให้เป็นงานที่สร้างความเปลี่ยนแปลงกับสังคมไทย คือ “การทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการอนุญาต เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการและการอนุญาตที่ไม่จำเป็น หรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน”  ซึ่งร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน (คปก.) และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ในโครงการวิจัยดังกล่าว ได้วางกรอบเชิงวิชาการ พร้อมกับผลักดันให้เกิดเป็นต้นแบบในการทบทวนกระบวนการดำเนินงานและใบอนุญาตจำนวนมากที่มีในระบบราชการไทย ซึ่งได้สร้างต้นทุนที่ไม่จำเป็นทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบธุรกิจและประชาชน

ดร.เดือนเด่น เคยกล่าวไว้ว่า  “ยิ่งปล่อยให้กฎหมายเยอะ ก็ยิ่งมีโอกาสคอร์รัปชันเยอะ ทั้งสินบน ใต้โต๊ะ ดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าปัญหาอยู่ตรงนี้ หากเราไม่ทำอะไรขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ในเชิงสังคม เช่น การทุจริตคอร์รัปชัน ความเหลื่อมล้ำ ก็แย่ลงเรื่อยๆ เพราะกฎหมายเป็นตัวตรึงโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญ

ประเด็นคอร์รัปชันในสังคมไทย เป็นอีกปัญหาที่ ดร.เดือนเด่น มองเห็นว่าเป็นรากลึกฉุดรั้งการพัฒนาประเทศและความกินดีอยู่ดีของประชาชน ที่ผ่านมา ดร.เดือนเด่น ติดตาม ศึกษา ถอดบทเรียนกรณีคอร์รัปชันทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมทั้งให้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน ในการศึกษาวิจัย เสนอแนะแนวทางต่อต้านคอร์รัปชัน เช่น  ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ศึกษาติดตามตรวจสอบการบริการภาครัฐ พร้อมกับการถอดบทเรียนการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในกรุงโซล

ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เผยแพร่ หนังสือ Corruption คอร์รัปชันในสังคมสีเทา ผลึกความรู้ : ชุดงานวิจัยฉบับเคี้ยวง่าย ที่ช่วยฉายภาพของระบบนิเวศคอร์รัปชันและตัวแปรของสมการที่ก่อให้เกิดการทุจริตในประเทศไทย จากประสบการณ์ที่เฝ้าติดตามปัญหาทุจริตและคอร์รัปชันในสังคมไทยมาหลายสิบปี

อีกทั้งได้ตระหนักถึงความเป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจทั้งไทยและต่างประเทศ  ดร.เดือนเด่น จึงได้ให้ความสำคัญกับประเด็นการกำกับดูแลธุรกิจและการแข่งขันทางการค้า โดยเฉพาะองค์ประกอบ การทำหน้าที่ของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าที่ต้องเป็นอิสระ และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็งจริงจัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและพิจารณารับเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ

ดร.เดือนเด่น เฝ้าจับตาสถานการณ์การแข่งขันและการผูกขาดทางการค้าในสังคมไทยมายาวนาน โดยเฉพาะในกิจการโทรคมนาคม พลังงาน และรัฐวิสาหกิจ ที่กลั่นออกมาเป็นงานวิจัยชิ้นสำคัญๆ เช่น งานวิจัยการป้องกันการผูกขาดในกิจการโทรคมนาคม (2545) งานวิจัยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ประชาชนได้ประโยชน์ (2547) ร่วมกับ คณะทำงานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น

ดร.เดือนเด่น ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการผูกขาดผ่านบทสัมภาษณ์ ในหนังสือ สมการคอร์รัปชัน: แก้โจทย์ บวก ลบ คูณ หาย ในสังคมไทย และกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาผูกขาดที่ต้องการผลักดัน คือ การสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับธุรกิจผูกขาด ให้สาธาณชนเข้าถึงได้ เช่น ข้อมูลรายได้ของภาครัฐจากสัมปทาน รายชื่อผู้ถือหุ้นแท้จริงของสัมปทาน และมีคณะกรรมการองค์กรอิสระคุ้มครองผู้บริโภคที่กำลังผลักดันให้มีเพื่อทำให้ผู้บริโภคมีตัวตน

นอกจากผลงานวิชาการ และการศึกษาวิจัยเพื่อขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแล้ว ดร.เดือนเด่น ยังได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา และคณะทำงานหลายด้าน ให้กับหลายสังกัด เช่น ด้านการแข่งขันทางการค้า ให้กับกระทรงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ด้านการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ให้กับกระทรวงการคลัง ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) การป้องกันการทุจริตด้านเศรษฐกิจ ให้กับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น

อ่านผลงานวิจัยของ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และทีมวิจัย

อ่านงานเขียน บทความ ของ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

วิดีโองานสัมมนา บรรยายและการให้สัมภาษณ์ ของ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

Download (PDF, 3.89MB)