ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย