ร่วมงานกับเรา

นักวิจัยนโยบายด้านการขนส่งและโลจิสติกส์

ลักษณะงาน

 • ขับเคลื่อนนโยบายด้วยการทำงานวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาระบบขนส่งของประเทศ เช่น
  • การปฏิรูปรถเมล์ในกรุงเทพฯ
  • การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
  • การลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
  • การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำในภาคการขนส่ง

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขาเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • มีพื้นฐานที่ดีในด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาค (หากมีพื้นฐานที่ดีหรือสนใจเป็นพิเศษในด้านเศรษฐมิติ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์สถาบัน จะยิ่งสนุกกับการทำงาน)
 • มีทักษะที่ดีในด้านการจัดการข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทุกรูปแบบ ด้วยเครื่องมือต่างๆ ตลอดจนการรายงานผลข้อมูล เช่น
  • การประมวลผลข้อมูลด้วย Excel, Access, Stata, R, และอื่นๆ
  • การวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศด้วย QGIS, ARCGIS, และอื่นๆ
  • การจัดการฐานข้อมูลอย่าง SQL, และอื่นๆ
  • การเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการข้อมูลด้วย Python, และอื่นๆ
  • การนำเสนอแสดงผลข้อมูล (Data Visualization)
 • รักการเรียนรู้ ชอบค้นคว้า ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ชอบการตั้งคำถามกับประเด็นต่างๆ และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความสนใจด้านนโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะด้านการเดินทางและการขนส่ง

วิธีการสมัคร

กรุณาส่ง (1) Cover Letter (2) CV (3) หลักฐานการศึกษา และ (4) ผลงานต่างๆ เช่น งานเขียนบทความ งานวิจัย หรือ ผลงานอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อการสมัครงาน (5) ระบุเงินเดือนที่ต้องการ มาที่ Click  หรือ hr@tdri.or.th   ภายในวันที่ 12 กันยายน 2565                   


สอบถามรายละเอียดการสมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  02-718-5460 ต่อ 540, 086-3769216

นักวิจัย

ทีดีอาร์ไอเปิดรับสมัคร นักวิจัย (ตลอดทั้งปี) ในระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก ทางด้าน เศรษฐศาสตร์/ สังคมศาสตร์/ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สนใจทำงานด้านวิจัยเชิงนโยบาย

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก ทางด้าน เศรษฐศาสตร์/ สังคมศาสตร์/ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี/ ดีมาก (ฟัง พูด อ่าน และ เขียน)
3. หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารสมัครงาน

1. CV และ Cover Letter (เหตุผลที่ต้องการร่วมงานกับเรา/ ด้านที่สนใจ)
2. หลักฐานการศึกษา
3. ผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ/ รางวัล/ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา หรือ อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน


ลักษณะงาน

สถาบันฯ ดำเนินโครงการศึกษาวิจัยด้านนโยบายให้แก่หน่วยงานต่างๆ โดยงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะทางนโยบายสาธารณะ อาทิ การศึกษาวิจัยประเด็นและยุทธศาสตร์ทางนโยบาย เป็นที่ปรึกษาในการวางแผน จัดทำแผน การปรับโครงสร้าง การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ เป็นต้น ท่านสามารถดูตัวอย่างงานวิจัยต่างๆ ที่ผ่านมาได้ที่เว็บไซต์ของทีดีอาร์ไอ


บรรยากาศการทำงาน

ทีดีอาร์ไอมีบรรยากาศการทำงานแบบเป็นกันเอง เน้นการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมให้นักวิจัยได้แสดงความสามารถ และความคิดริเริ่มตามความถนัดและความสนใจ มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ โดยอยู่บนพื้นฐานวิชาการและข้อมูลที่ถูกต้อง และมีวัฒนธรรมขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและมุ่งประโยชน์สาธารณะ

นักศึกษาฝึกงาน

ทีดีอาร์ไอเปิดรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน (ตลอดทั้งปี) โดยเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก (ทุกชั้นปี) สาขาเศรษฐศาสตร์ / สังคมศาสตร์/ สาขาอื่นๆ ที่สนใจฝึกงานด้านวิจัยเชิงนโยบาย หรือ สาขาทางการบัญชี การจัดการความรู้ งานกราฟฟิกดีไซน์

คุณสมบัติ

เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก (ทุกชั้นปี) สาขาเศรษฐศาสตร์/ สังคมศาสตร์/ สาขาอื่นๆ ที่สนใจฝึกงานด้านวิจัยเชิงนโยบาย และ สาขาทางการบัญชี สำหรับนักศึกษาที่ต้องการฝึกงานในฝ่ายการเงิน

เอกสารสมัครฝึกงาน

– CV

– หลักฐานการศึกษา

– ผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ/ รางวัล/ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา หรือ อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัคร

การสมัครฝึกงาน/ การติดต่อ – สอบถาม

ผู้ประสงค์สมัครฝึกงาน สามารถส่งเอกสารสมัครฝึกงาน พร้อมทั้งระบุ เหตุผลที่ต้องการฝึกงาน       ฝ่าย/ด้านที่สนใจฝึกงาน (https://tdri.or.th/staff/) และ ระยะเวลาที่ต้องการฝึกงาน (วันเริ่ม – วันสิ้นสุด)         มาที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์: hr@tdri.or.th ก่อนวันขอเริ่มฝึกงานอย่างน้อย 2 เดือน หรือ สอบถามรายละเอียด ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  02-718-5460 ต่อ 540, 086-3769216

หมายเหตุ: การสมัครฝึกงานควรนำส่ง เอกสารสมัครฝึกงาน พร้อมทั้งระบุ เหตุผลที่ต้องการฝึกงาน ฝ่าย/ด้านที่สนใจฝึกงาน (https://tdri.or.th/staff/) และ ระยะเวลาที่ต้องการฝึกงาน (วันเริ่ม – วันสิ้นสุด)          ให้ครบถ้วนก่อนการนำส่งสมัครฝึกงาน