ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิจัย ด้านศึกษาการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและนโยบายเกษตรสมัยใหม่

ลักษณะงาน

 • ถอดบทเรียนจากงานศึกษาในอดีต ทั้งของไทยและต่างประเทศ โดยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพ
 • เรียบเรียง วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ
 • ถ่ายทอดผลการวิจัยสู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ในสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์การทำงานวิจัย หรือ งานเชิงวิเคราะห์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักการเรียนรู้ ชอบค้นคว้าศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ และตั้งคำถามกับประเด็นต่างๆ
 • มีทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์ เชิงวิเคราะห์ และเชิงระบบ (Critical/Analytical/System thinking)
 • สามารถทำงานกับข้อมูลได้อย่างคล่องแคล่ว หากสามารถใช้เครื่องมือเชิงสถิติและ เครื่องมือจัดการข้อมูล เช่น STATA, Excel ฯลฯ ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะสื่อสารดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถถ่ายทอดความคิดที่ซับซ้อนให้ผู้อื่นเข้าใจได้
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และมีใจรักงานวิจัยด้านนโยบายสาธารณะ

วิธีการสมัคร

 1. ส่งใบสมัคร กรอกข้อมูลที่นี่ (Application Form)  และ
 2. ส่ง (1) Cover Letter (2) CV และ (3) หลักฐานการศึกษา หรือ หลักฐานอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อการสมัครงาน พร้อมทั้งระบุ (1) ชื่อตำแหน่งที่ต้องการสมัคร/ชื่อฝ่ายวิจัย (2)ค่าตอบแทนที่ต้องการและ (3)วันที่สามารถเริ่มงานได้   มาที่ hr@tdri.or.th

สอบถามรายละเอียดการสมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  02-718-5460 ต่อ 540, 086-3769216

นักวิจัย กฎหมายเพื่อการพัฒนา

ลักษณะงาน

 • ศึกษา สืบค้น ทบทวน เอกสารและสิ่งพิมพ์ทางกฎหมายทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในประเด็นวิจัยที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อประสานงานระหว่างสถาบันฯ กับหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บข้อมูลวิจัย
 • ช่วยวิเคราะห์ และให้ความเห็นต่อผลการวิจัย
 • เรียบเรียง เขียนรายงาน หรือบทความ เพื่อถ่ายทอดผลการวิจัยสู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ
 • ร่วมประชุม แสดงความเห็นในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ในสาขาทางด้านกฎหมาย (หากมีประสบการณ์การทำงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • รักการเรียนรู้ ชอบค้นคว้าศึกษา และสนใจหาความรู้ใหม่ๆ ไม่จำกัด
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานด้วยตัวเองหรือเป็นกลุ่มได้
 • มีทักษะสื่อสารดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถถ่ายทอดความคิดที่ซับซ้อนให้ผู้อื่นเข้าใจได้
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และมีใจรักงานวิจัยด้านนโยบายสาธารณะ

วิธีการสมัคร

ส่ง (1) Cover Letter (2) CV และ(3) หลักฐานการศึกษา หรือ หลักฐานอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อการสมัครงาน พร้อมทั้งระบุ (1) ชื่อตำแหน่งที่ต้องการสมัคร/ชื่อฝ่ายวิจัย (2)ค่าตอบแทนที่ต้องการและ (3)วันที่สามารถเริ่มงานได้   มาที่ hr@tdri.or.th

สอบถามรายละเอียดการสมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  02-718-5460 ต่อ 540, 086-3769216

เลขานุการ ประจำฝ่ายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา (ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและชนบท)

ลักษณะงาน

 • วางแผน เตรียมการจัดประชุม เช่น การเชิญประชุม การลงทะเบียน การจัดสถานที่ ตลอดจนดูแลการประชุมให้เป็นไปด้วยความŒเรียบร้Œอย
 • ประสานงานและดูแลการส่งงานโครงการให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนดในสัญญา
 • ดูแลและจัดหาอุปกรณ์สำนักงานในฝ่ายให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประสานงานการทำงานของนักวิจัย และนักวิชาการ ในฝ่†าย
 • มีความรับผิดชอบทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามเวลา
 • มีวาทะศิลป์ในการสื่อสาร กลั่นกรองผู้ที่เข้ามาพบกับหัวหน้างาน
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทางด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือ ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) โดยเฉพาะการตอบโต้ e-mail  เป็นภาษาอังกฤษ
 • สามารถใช้ Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำหนังสือโต้ตอบกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และหน่วยงานราชการได้
 • สามารถตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเฉพาะได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านเลขานุการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

ส่ง (1) Cover Letter (2) CV และ(3) หลักฐานการศึกษา หรือ หลักฐานอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อการสมัครงาน พร้อมทั้งระบุ (1) ชื่อตำแหน่งที่ต้องการสมัคร/ชื่อฝ่ายวิจัย (2)ค่าตอบแทนที่ต้องการและ (3)วันที่สามารถเริ่มงานได้   มาที่ hr@tdri.or.th

สอบถามรายละเอียดการสมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  02-718-5460 ต่อ 540, 086-3769216

นักวิจัย

ทีดีอาร์ไอเปิดรับสมัคร นักวิจัย (ตลอดทั้งปี) ในระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก ทางด้าน เศรษฐศาสตร์/ สังคมศาสตร์/ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สนใจทำงานด้านวิจัยเชิงนโยบาย

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก ทางด้าน เศรษฐศาสตร์/ สังคมศาสตร์/ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี/ ดีมาก (ฟัง พูด อ่าน และ เขียน)
3. หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารสมัครงาน

1. CV และ Cover Letter (เหตุผลที่ต้องการร่วมงานกับเรา/ ด้านที่สนใจ)
2. หลักฐานการศึกษา
3. ผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ/ รางวัล/ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา หรือ อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน


ลักษณะงาน

สถาบันฯ ดำเนินโครงการศึกษาวิจัยด้านนโยบายให้แก่หน่วยงานต่างๆ โดยงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะทางนโยบายสาธารณะ อาทิ การศึกษาวิจัยประเด็นและยุทธศาสตร์ทางนโยบาย เป็นที่ปรึกษาในการวางแผน จัดทำแผน การปรับโครงสร้าง การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ เป็นต้น ท่านสามารถดูตัวอย่างงานวิจัยต่างๆ ที่ผ่านมาได้ที่เว็บไซต์ของทีดีอาร์ไอ


บรรยากาศการทำงาน

ทีดีอาร์ไอมีบรรยากาศการทำงานแบบเป็นกันเอง เน้นการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมให้นักวิจัยได้แสดงความสามารถ และความคิดริเริ่มตามความถนัดและความสนใจ มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ โดยอยู่บนพื้นฐานวิชาการและข้อมูลที่ถูกต้อง และมีวัฒนธรรมขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและมุ่งประโยชน์สาธารณะ

นักศึกษาฝึกงาน

ทีดีอาร์ไอเปิดรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน (ตลอดทั้งปี) โดยเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก (ทุกชั้นปี) สาขาเศรษฐศาสตร์ / สังคมศาสตร์/ สาขาอื่นๆ ที่สนใจฝึกงานด้านวิจัยเชิงนโยบาย หรือ สาขาทางการบัญชี การจัดการความรู้ งานกราฟฟิกดีไซน์

คุณสมบัติ

เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก (ทุกชั้นปี) สาขาเศรษฐศาสตร์/ สังคมศาสตร์/ สาขาอื่นๆ ที่สนใจฝึกงานด้านวิจัยเชิงนโยบาย และ สาขาทางการบัญชี สำหรับนักศึกษาที่ต้องการฝึกงานในฝ่ายการเงิน

เอกสารสมัครฝึกงาน

– CV

– หลักฐานการศึกษา

– ผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ/ รางวัล/ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา หรือ อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัคร

การสมัครฝึกงาน/ การติดต่อ – สอบถาม

ผู้ประสงค์สมัครฝึกงาน สามารถส่งเอกสารสมัครฝึกงาน พร้อมทั้งระบุ เหตุผลที่ต้องการฝึกงาน       ฝ่าย/ด้านที่สนใจฝึกงาน (https://tdri.or.th/staff/) และ ระยะเวลาที่ต้องการฝึกงาน (วันเริ่ม – วันสิ้นสุด)         มาที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์: hr@tdri.or.th ก่อนวันขอเริ่มฝึกงานอย่างน้อย 2 เดือน หรือ สอบถามรายละเอียด ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  02-718-5460 ต่อ 540, 086-3769216

หมายเหตุ: การสมัครฝึกงานควรนำส่ง เอกสารสมัครฝึกงาน พร้อมทั้งระบุ เหตุผลที่ต้องการฝึกงาน ฝ่าย/ด้านที่สนใจฝึกงาน (https://tdri.or.th/staff/) และ ระยะเวลาที่ต้องการฝึกงาน (วันเริ่ม – วันสิ้นสุด)          ให้ครบถ้วนก่อนการนำส่งสมัครฝึกงาน