ร่วมงานกับเรา

นักวิจัย นโยบายการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ลักษณะงาน

 • ถอดบทเรียนจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการกำกับดูแล การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรในบริบทของไทยและต่างประเทศ โดยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่อยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการ และข้อมูลที่ถูกต้อง
 • ออกแบบ เรียบเรียง สังเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ และถ่ายทอด ผลการวิจัยสู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการผนวกประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าไปในการดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลองค์กร รวมถึงการกำหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนให้เกิดการดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของหน่วยงานกำกับดูแลด้านการดำเนินธุรกิจและการระดมทุนที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ในสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์การทำงานวิจัย หรือ งานเชิงวิเคราะห์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานกับข้อมูลได้อย่างคล่องแคล่ว หากสามารถใช้เครื่องมือเชิงสถิติและ เครื่องมือจัดการข้อมูล เช่น STATA, Excel ฯลฯ ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะสื่อสารดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถถ่ายทอดความคิดที่ซับซ้อนให้ผู้อื่นเข้าใจได้
 • มีทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์ เชิงวิเคราะห์ และเชิงระบบ (Critical/Analytical/System thinking)
 • รักงานวิจัยด้านนโยบายสาธารณะ และมี passion อยากให้ประเทศเกิดการพัฒนาด้านการดำเนินธุรกิจ และเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • รักการเรียนรู้ ชอบค้นคว้าศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ ชอบการตั้งคำถามกับประเด็นต่าง ๆ และ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงาน

กรุณาส่ง (1) Cover Letter (2) CV (3) หลักฐานการศึกษา และ (4) ผลงานต่างๆ เช่น งานเขียนบทความ   งานวิจัย หรือ ผลงานอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อการสมัครงาน พร้อมทั้งระบุ ตำแหน่งงานที่สมัคร มาที่ Click  หรือ hr@tdri.or.th      

สอบถามรายละเอียดการสมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  02-718-5460 ต่อ 540, 086-3769216 

เลขานุการ ฝ่ายนโยบายการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ลักษณะงาน

 • วางแผน เตรียมการจัดประชุม เช่น การเชิญประชุม การลงทะเบียน การจัดสถานที่ ตลอดจนดูแลการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • ประสานงานและดูแลการส่งงานโครงการให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนดในสัญญา
 • ดูแลและจัดหาอุปกรณ์สำนักงานในฝ่ายให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประสานงานการทำงานของนักวิจัย และนักวิชาการ ในฝ่าย
 • มีความรับผิดชอบทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามเวลา
 • มีวาทะศิลป์ในการสื่อสาร กลั่นกรองผู้ที่เข้ามาพบกับหัวหน้างาน
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทางด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือ ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) โดยเฉพาะการตอบโต้ e-mail เป็นภาษาอังกฤษ
 • สามารถใช้ Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำหนังสือโต้ตอบกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และหน่วยงานราชการได้
 • สามารถตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเฉพาะได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านเลขานุการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัครงาน

กรุณาส่ง (1) Cover Letter (2) CV (3) หลักฐานการศึกษา และ (4) ผลงานต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อการสมัครงาน พร้อมทั้งระบุ ตำแหน่งงานที่ต้องการ มาที่ Click  หรือ hr@tdri.or.th      

สอบถามรายละเอียดการสมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  02-718-5460 ต่อ 540, 086-3769216 

นักบัญชีอาวุโส ฝ่ายการเงิน

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาบัญชี
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร

เอกสารสมัครงาน

– CV
– หลักฐานการศึกษา

ส่งเอกสารสมัครงานมาที่ Click หรือ hr@tdri.or.th

 

นักวิจัย

ทีดีอาร์ไอเปิดรับสมัคร นักวิจัย (ตลอดทั้งปี) ในระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก ทางด้าน เศรษฐศาสตร์/ สังคมศาสตร์/ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สนใจทำงานด้านวิจัยเชิงนโยบาย

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก ทางด้าน เศรษฐศาสตร์/ สังคมศาสตร์/ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี/ ดีมาก (ฟัง พูด อ่าน และ เขียน)
3. หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารสมัครงาน

1. CV และ Cover Letter (เหตุผลที่ต้องการร่วมงานกับเรา/ ด้านที่สนใจ)
2. หลักฐานการศึกษา
3. ผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ/ รางวัล/ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา หรือ อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน


ลักษณะงาน

สถาบันฯ ดำเนินโครงการศึกษาวิจัยด้านนโยบายให้แก่หน่วยงานต่างๆ โดยงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะทางนโยบายสาธารณะ อาทิ การศึกษาวิจัยประเด็นและยุทธศาสตร์ทางนโยบาย เป็นที่ปรึกษาในการวางแผน จัดทำแผน การปรับโครงสร้าง การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ เป็นต้น ท่านสามารถดูตัวอย่างงานวิจัยต่างๆ ที่ผ่านมาได้ที่เว็บไซต์ของทีดีอาร์ไอ


บรรยากาศการทำงาน

ทีดีอาร์ไอมีบรรยากาศการทำงานแบบเป็นกันเอง เน้นการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมให้นักวิจัยได้แสดงความสามารถ และความคิดริเริ่มตามความถนัดและความสนใจ มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ โดยอยู่บนพื้นฐานวิชาการและข้อมูลที่ถูกต้อง และมีวัฒนธรรมขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและมุ่งประโยชน์สาธารณะ

นักศึกษาฝึกงาน

ทีดีอาร์ไอเปิดรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน (ตลอดทั้งปี) โดยเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก (ทุกชั้นปี) สาขาเศรษฐศาสตร์ / สังคมศาสตร์/ สาขาอื่นๆ ที่สนใจฝึกงานด้านวิจัยเชิงนโยบาย หรือ สาขาทางการบัญชี การจัดการความรู้ งานกราฟฟิกดีไซน์

คุณสมบัติ

เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก (ทุกชั้นปี) สาขาเศรษฐศาสตร์/ สังคมศาสตร์/ สาขาอื่นๆ ที่สนใจฝึกงานด้านวิจัยเชิงนโยบาย และ สาขาทางการบัญชี สำหรับนักศึกษาที่ต้องการฝึกงานในฝ่ายการเงิน

เอกสารสมัครฝึกงาน

– CV

– หลักฐานการศึกษา

– ผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ/ รางวัล/ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา หรือ อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัคร

การสมัครฝึกงาน/ การติดต่อ – สอบถาม

ผู้ประสงค์สมัครฝึกงาน สามารถส่งเอกสารสมัครฝึกงาน พร้อมทั้งระบุ เหตุผลที่ต้องการฝึกงาน       ฝ่าย/ด้านที่สนใจฝึกงาน (https://tdri.or.th/staff/) และ ระยะเวลาที่ต้องการฝึกงาน (วันเริ่ม – วันสิ้นสุด)         มาที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์: hr@tdri.or.th ก่อนวันขอเริ่มฝึกงานอย่างน้อย 2 เดือน หรือ สอบถามรายละเอียด ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  02-718-5460 ต่อ 540, 086-3769216

หมายเหตุ: การสมัครฝึกงานควรนำส่ง เอกสารสมัครฝึกงาน พร้อมทั้งระบุ เหตุผลที่ต้องการฝึกงาน ฝ่าย/ด้านที่สนใจฝึกงาน (https://tdri.or.th/staff/) และ ระยะเวลาที่ต้องการฝึกงาน (วันเริ่ม – วันสิ้นสุด)          ให้ครบถ้วนก่อนการนำส่งสมัครฝึกงาน