ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยระดับดี-ดีมาก
 • รับผิดชอบต่องาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีใจให้บริการช่วยเหลือผู้อื่น
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถใช้เครื่องคอมพิวแตอร์และโปรมแกรม Microsoft Office ได้

 ลักษณะงาน

 • ต้อนรับและอำนวยความสะดวกกับผู้ที่มาติดต่อหน่วยงานทั้งคนไทยและต่างชาติ
 • รับโทรศัพท์ ต่อสายภายในและภายนอกหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
 • อำนวยความสะดวกงานประชุมผู้บริหารและงานประชุมของหน่วยงาน
 • รับผิดชอบดูแลงานจองห้องประชุม
 • มอบหมายงานรับ-ส่งเอกสารของหน่วยงานกับผู้ส่งเอกสารไปยังหน่วยงานภายนอก
 • งานไปรษณีย์รับจดหมายเข้า เพื่อบันทึกลงในสมุดรับจดหมายประจำวันและประสานกับผู้นำจ่ายภายในหน่วยงาน
 • ช่วยงานอื่นๆ ของฝ่ายอำนวยการฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงาน

ส่ง (1) Cover Letter (2) CV และ (3) หลักฐานการศึกษา (4) ผลงาน ทางวิชาการ หรือ งานวิจัย หรือ  ผลงานอื่นๆ ที่ท่านคิดว่าประโยชน์ต่อการสมัครงาน

พร้อมทั้งระบุ (1) ชื่อตำแหน่งที่ต้องการสมัคร-ชื่อทีมวิจัย (2)ค่าตอบแทนที่ต้องการและ (3)วันที่สามารถเริ่มงานได้ มาที่ hr@tdri.or.th  หรือ สมัครผ่าน website: คลิ๊กที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูลการสมัคร

สอบถามรายละเอียดการสมัครงาน ได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  02-718-5460 ต่อ 540, 086-3769216

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย https://tdri.or.th

 

Deputy Director of Financial Services

Qualifications:

 • Male/Female age between 35- 45 years old.
 • Bachelor’s Degree in Accounting with Master’s Degree in Accounting, Finance or Business Administration.
 • At least 10 years ’experience in Accounting and Finance.
 • CPA designation highly preferred.

Duties/Responsibilities

 • Plan, direct, monitor and coordinate present and future accounting software systems.
 • Assist in developing and implementing new accounting system.
 • Manage and review all vouchers prepared by the accounting staff (disbursement, receipt and general vouchers) and monthly financial statements and reports.
 • Coordinates the annual audit and other necessary audits.
 • Perform related duties as assigned.

Required Skills/Abilities:

 • Proficient with Accounting Software (SAP or other software for accounting) and standard office and accounting equipment.
 • Excellent managerial skills and the ability to evaluate the work of others.
 • Excellent organizational skills and attention to detail.
 • Working knowledge of institution-applicable financial practices and procedures, as well as thorough knowledge of legal rules and regulations.
 • Fluency in English, written and verbal communication skill.

How to apply:

Submit (1) a cover letter (2) a copy of your recent transcript (3) salaries expected to Email : hr@tdri.or.th Or Click

Contact person : K. Kusuma Tel. 02-718-5460 ext. 540, 086-3769216

นักวิจัย

ทีดีอาร์ไอเปิดรับสมัคร นักวิจัย (ตลอดทั้งปี) ในระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก ทางด้าน เศรษฐศาสตร์/ สังคมศาสตร์/ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สนใจทำงานด้านวิจัยเชิงนโยบาย

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก ทางด้าน เศรษฐศาสตร์/ สังคมศาสตร์/ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี/ ดีมาก (ฟัง พูด อ่าน และ เขียน)
3. หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารสมัครงาน

1. CV และ Cover Letter (เหตุผลที่ต้องการร่วมงานกับเรา/ ด้านที่สนใจ)
2. หลักฐานการศึกษา
3. ผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ/ รางวัล/ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา หรือ อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน


ลักษณะงาน

สถาบันฯ ดำเนินโครงการศึกษาวิจัยด้านนโยบายให้แก่หน่วยงานต่างๆ โดยงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะทางนโยบายสาธารณะ อาทิ การศึกษาวิจัยประเด็นและยุทธศาสตร์ทางนโยบาย เป็นที่ปรึกษาในการวางแผน จัดทำแผน การปรับโครงสร้าง การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ เป็นต้น ท่านสามารถดูตัวอย่างงานวิจัยต่างๆ ที่ผ่านมาได้ที่เว็บไซต์ของทีดีอาร์ไอ


บรรยากาศการทำงาน

ทีดีอาร์ไอมีบรรยากาศการทำงานแบบเป็นกันเอง เน้นการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมให้นักวิจัยได้แสดงความสามารถ และความคิดริเริ่มตามความถนัดและความสนใจ มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ โดยอยู่บนพื้นฐานวิชาการและข้อมูลที่ถูกต้อง และมีวัฒนธรรมขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและมุ่งประโยชน์สาธารณะ

นักศึกษาฝึกงาน

ทีดีอาร์ไอเปิดรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน (ตลอดทั้งปี) โดยเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก (ทุกชั้นปี) สาขาเศรษฐศาสตร์ / สังคมศาสตร์/ สาขาอื่นๆ ที่สนใจฝึกงานด้านวิจัยเชิงนโยบาย หรือ สาขาทางการบัญชี การจัดการความรู้ งานกราฟฟิกดีไซน์

คุณสมบัติ

เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก (ทุกชั้นปี) สาขาเศรษฐศาสตร์/ สังคมศาสตร์/ สาขาอื่นๆ ที่สนใจฝึกงานด้านวิจัยเชิงนโยบาย และ สาขาทางการบัญชี สำหรับนักศึกษาที่ต้องการฝึกงานในฝ่ายการเงิน

เอกสารสมัครฝึกงาน

– CV

– หลักฐานการศึกษา

– ผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ/ รางวัล/ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา หรือ อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัคร

การสมัครฝึกงาน/ การติดต่อ – สอบถาม

ผู้ประสงค์สมัครฝึกงาน สามารถส่งเอกสารสมัครฝึกงาน พร้อมทั้งระบุ เหตุผลที่ต้องการฝึกงาน       ฝ่าย/ด้านที่สนใจฝึกงาน (https://tdri.or.th/staff/) และ ระยะเวลาที่ต้องการฝึกงาน (วันเริ่ม – วันสิ้นสุด)         มาที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์: hr@tdri.or.th ก่อนวันขอเริ่มฝึกงานอย่างน้อย 2 เดือน หรือ สอบถามรายละเอียด ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  02-718-5460 ต่อ 540, 086-3769216

หมายเหตุ: การสมัครฝึกงานควรนำส่ง เอกสารสมัครฝึกงาน พร้อมทั้งระบุ เหตุผลที่ต้องการฝึกงาน ฝ่าย/ด้านที่สนใจฝึกงาน (https://tdri.or.th/staff/) และ ระยะเวลาที่ต้องการฝึกงาน (วันเริ่ม – วันสิ้นสุด)          ให้ครบถ้วนก่อนการนำส่งสมัครฝึกงาน