ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

บุคลากร ด้านกฎหมาย (จำนวน 10 อัตรา)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 3 ตุลาคม 2561

ลักษณะงาน

 • ศึกษาและทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กระบวนงานเกี่ยวกับใบอนุญาตของราชการตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ
 • รับฟังข้อมูลและปรึกษาหารือกับทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการอนุญาตที่ดำเนินการทบทวน
 • บริหารจัดการ จัดระบบ เอกสารกระดาษและไฟล์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนด้านกฎหมาย ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำบทวิเคราะห์เชิงกฎหมาย (หากมีความจำเป็น) สำหรับการทบทวนในแต่ละเรื่อง และจัดทำข้อเสนอที่นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง
 • จัดเตรียมแนวทางการแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กระบวนงานเกี่ยวกับการอนุญาต เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้เชี่ยวชาญการร่างกฎหมายนำไปจัดทำร่างกฎหมาย
 • ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ ในการจัดเตรียมข้อมูลด้านกฎหมายเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ (หากมีประสบการณ์ในการทำงานในหน่วยงานภาครัฐหรือในองค์กรธุรกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความสนใจใฝ่รู้ในกระบวนการกำหนดนโยบายและกฎระเบียบของทางราชการ
 • มีทักษะและความสนใจในการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนงานภาครัฐที่มีผลต่อกิจกรรมของประชาชนและภาคธุรกิจ
 • มีความสนใจและความมุ่งมั่นต่อการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนงานของทางราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชนและภาคธุรกิจ
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี เนื่องจากการอบรมก่อนการทำงานจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด (หากมีผล TOEFL/IELTS/TOEIC/CU-TEP/TU-GET ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย)

เงื่อนไข

 • เริ่มงานวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561
 • ระยะเวลาปฏิบัติงาน 8 เดือน (ตุลาคม พ.ศ. 2561 – พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
 • สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก)

ประโยชน์

 • ค่าตอบแทนโดยประมาณ 23,000 – 28,000 บาทต่อเดือน
 • ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจะได้รับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเรื่อง หลักการการกำกับดูแลที่ดี (Principles of Good Regulations)
 • ได้รับประกาศนียบัตรการอบรม (ต้องปฏิบัติงานจนจบโครงการ)

วิธีการสมัคร

ส่ง (1) Cover Letter (2) CV และ(3) หลักฐานการศึกษา หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน มาที่ hr@tdri.or.th กรุณาระบุสมัครโครงการทบทวนใบอนุญาต พร้อมทั้งสาขาที่สนใจ (1) หรือ (2)

สอบถามรายละเอียดการสมัครงาน ได้ที่

คุณวีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 02 718-5460 ต่อ 331, 081 458-8254

หรือ คุณกุสุมา สารดี ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  02-718-5460 ต่อ 540, 086-376-9216

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  https://tdri.or.th

บุคลากร ด้านธุรกิจ และด้านการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ (จำนวน 10 อัตรา)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 3 ตุลาคม 2561

ลักษณะงาน

 • ศึกษาและทบทวนกระบวนงานเกี่ยวกับการอนุญาตของราชการ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
 • รับฟังข้อมูลและปรึกษาหารือกับทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการอนุญาตที่นำมาทบทวน
 • บริหารจัดการ จัดระบบ เอกสารกระดาษและไฟล์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุญาต ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ประเมินผลกระทบเชิงปริมาณของภาคธุรกิจและประชาชนและผลกระทบต่อรายได้จากการอนุญาตของทางราชการ
 • จัดเตรียมแนวทางการปรับปรุงกระบวนงานเกี่ยวกับการอนุญาต เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้เชี่ยวชาญการร่างกฎหมายนำไปจัดทำร่างกฎหมาย
 • ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ ในการจัดเตรียมข้อมูลด้านกฎหมายเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป หลากหลายสาขา เช่น เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
 • ควรมีทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงสถิติ และการวิเคราะห์เชิงนโยบาย
 • ควรมีทักษะและความสนใจในการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่อกิจกรรมของภาคธุรกิจและประชาชน
 • ควรมีความสนใจและมุ่งมั่นต่อการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กระบวนการของทางราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อภาคธุรกิจและประชาชน
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี เนื่องจากการอบรมก่อนการทำงานจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด (หากมีผล TOEFL/IELTS/TOEIC/CU-TEP/TU-GET ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย)

เงื่อนไข

 • เริ่มงานวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561
 • ระยะเวลาปฏิบัติงาน 8 เดือน (ตุลาคม พ.ศ. 2561 – พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
 • สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก)

ประโยชน์

 • ค่าตอบแทนโดยประมาณ 23,000 – 28,000 บาทต่อเดือน
 • ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจะได้รับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเรื่อง หลักการการกำกับดูแลที่ดี (Principles of Good Regulations)
 • ได้รับประกาศนียบัตรการอบรม (ต้องปฏิบัติงานจนจบโครงการ)

วิธีการสมัคร

ส่ง (1) Cover Letter (2) CV และ(3) หลักฐานการศึกษา หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน มาที่ hr@tdri.or.th   กรุณาระบุสมัครโครงการทบทวนใบอนุญาต พร้อมทั้งสาขาที่สนใจ (1) หรือ (2)

สอบถามรายละเอียดการสมัครงาน ได้ที่

คุณวีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 02 718-5460 ต่อ 331, 081 458-8254

หรือ คุณกุสุมา สารดี ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  02-718-5460 ต่อ 540, 086-376-9216

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  https://tdri.or.th
—–

นักวิจัย ด้านนโยบายเพื่อการพัฒนาสังคม

ลักษณะงาน

 • ถอดบทเรียนจากงานศึกษาในอดีต ทั้งของไทยและต่างประเทศ โดยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพ
 • ออกแบบแนวทางการเก็บข้อมูล ลงพื้นที่เพื่อทำการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
 • เรียบเรียง วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ผลการวิจัย
 • ถ่ายทอดผลการวิจัยสู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ
 • ในกระบวนการเก็บข้อมูลและถอดบทเรียน อาจต้องเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทย
  (ทีดีอาร์ไอจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเก็บข้อมูล)

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม หากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแต่มีประสบการณ์การทำงานวิจัย หรือ งานเชิงวิเคราะห์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักการเรียนรู้ ชอบค้นคว้าศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ และตั้งคำถามกับประเด็นต่างๆ
 • มีทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์ เชิงวิเคราะห์ และเชิงระบบ (Critical/Analytical/System thinking)
 • สามารถทำงานกับข้อมูลได้อย่างคล่องแคล่ว หากสามารถใช้เครื่องมือเชิงสถิติและ เครื่องมือจัดการข้อมูล เช่น STATA, Excel ฯลฯ ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะสื่อสารดีทั้งด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถถ่ายทอดความคิดที่ซับซ้อนให้ผู้อื่นเข้าใจได้
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัคร

ส่ง (1) Cover Letter (2) CV และ(3) หลักฐานการศึกษา หรือ หลักฐานอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อการสมัครงาน พร้อมทั้งระบุ (1) ชื่อตำแหน่งที่ต้องการสมัคร/ชื่อฝ่ายวิจัย (2)ค่าตอบแทนที่ต้องการและ (3)วันที่สามารถเริ่มงานได้   มาที่ hr@tdri.or.th

สอบถามรายละเอียดการสมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  02-718-5460 ต่อ 540, 086-3769216

นักวิจัย นโยบายด้านภูมิอากาศและการพัฒนาสีเขียว

ลักษณะงาน

 • ถอดบทเรียนจากงานศึกษาในอดีต ทั้งของไทยและต่างประเทศ โดยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพ
 • ออกแบบแนวทางการเก็บข้อมูล ลงพื้นที่เพื่อทำการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
 • เรียบเรียง วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ผลการวิจัย
 • ถ่ายทอดผลการวิจัยสู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ
 • ในกระบวนการเก็บข้อมูลและถอดบทเรียน อาจต้องเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเก็บข้อมูล)

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาเศรษฐศาสตร์ หากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแต่มีประสบการณ์การทำงานวิจัย หรือ งานเชิงวิเคราะห์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักการเรียนรู้ ชอบค้นคว้าศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ และตั้งคำถามกับประเด็นต่างๆ
 • มีทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์ เชิงวิเคราะห์ และเชิงระบบ (Critical/Analytical/System thinking)
 • สามารถทำงานกับข้อมูลได้อย่างคล่องแคล่ว หากสามารถใช้เครื่องมือเชิงสถิติและ เครื่องมือจัดการข้อมูล เช่น STATA, Excel ฯลฯ ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะสื่อสารดีทั้งด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถถ่ายทอดความคิดที่ซับซ้อนให้ผู้อื่นเข้าใจได้
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัคร

ส่ง (1) Cover Letter (2) CV และ(3) หลักฐานการศึกษา หรือ หลักฐานอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อการสมัครงาน พร้อมทั้งระบุ (1) ชื่อตำแหน่งที่ต้องการสมัคร/ชื่อฝ่ายวิจัย (2)ค่าตอบแทนที่ต้องการและ (3)วันที่สามารถเริ่มงานได้   มาที่ hr@tdri.or.th

สอบถามรายละเอียดการสมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  02-718-5460 ต่อ 540, 086-3769216

เลขานุการ ประจำฝ่ายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา (ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและชนบท)

ลักษณะงาน

 • วางแผน เตรียมการจัดประชุม เช่น การเชิญประชุม การลงทะเบียน การจัดสถานที่ ตลอดจนดูแลการประชุมให้เป็นไปด้วยความŒเรียบร้Œอย
 • ประสานงานและดูแลการส่งงานโครงการให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนดในสัญญา
 • ดูแลและจัดหาอุปกรณ์สำนักงานในฝ่ายให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประสานงานการทำงานของนักวิจัย และนักวิชาการ ในฝ่†าย
 • มีความรับผิดชอบทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามเวลา
 • มีวาทะศิลป์ในการสื่อสาร กลั่นกรองผู้ที่เข้ามาพบกับหัวหน้างาน
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทางด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือ ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) โดยเฉพาะการตอบโต้ e-mail  เป็นภาษาอังกฤษ
 • สามารถใช้ Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำหนังสือโต้ตอบกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และหน่วยงานราชการได้
 • สามารถตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเฉพาะได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านเลขานุการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

ส่ง (1) Cover Letter (2) CV และ(3) หลักฐานการศึกษา หรือ หลักฐานอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อการสมัครงาน พร้อมทั้งระบุ (1) ชื่อตำแหน่งที่ต้องการสมัคร/ชื่อฝ่ายวิจัย (2)ค่าตอบแทนที่ต้องการและ (3)วันที่สามารถเริ่มงานได้   มาที่ hr@tdri.or.th

สอบถามรายละเอียดการสมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  02-718-5460 ต่อ 540, 086-3769216

นักวิจัย

ทีดีอาร์ไอเปิดรับสมัคร นักวิจัย (ตลอดทั้งปี) ในระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก ทางด้าน เศรษฐศาสตร์/ สังคมศาสตร์/ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สนใจทำงานด้านวิจัยเชิงนโยบาย

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก ทางด้าน เศรษฐศาสตร์/ สังคมศาสตร์/ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี/ ดีมาก (ฟัง พูด อ่าน และ เขียน)
3. หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารสมัครงาน

1. CV และ Cover Letter (เหตุผลที่ต้องการร่วมงานกับเรา/ ด้านที่สนใจ)
2. หลักฐานการศึกษา
3. ผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ/ รางวัล/ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา หรือ อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน


ลักษณะงาน

สถาบันฯ ดำเนินโครงการศึกษาวิจัยด้านนโยบายให้แก่หน่วยงานต่างๆ โดยงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะทางนโยบายสาธารณะ อาทิ การศึกษาวิจัยประเด็นและยุทธศาสตร์ทางนโยบาย เป็นที่ปรึกษาในการวางแผน จัดทำแผน การปรับโครงสร้าง การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ เป็นต้น ท่านสามารถดูตัวอย่างงานวิจัยต่างๆ ที่ผ่านมาได้ที่เว็บไซต์ของทีดีอาร์ไอ


บรรยากาศการทำงาน

ทีดีอาร์ไอมีบรรยากาศการทำงานแบบเป็นกันเอง เน้นการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมให้นักวิจัยได้แสดงความสามารถ และความคิดริเริ่มตามความถนัดและความสนใจ มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ โดยอยู่บนพื้นฐานวิชาการและข้อมูลที่ถูกต้อง และมีวัฒนธรรมขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและมุ่งประโยชน์สาธารณะ

นักศึกษาฝึกงาน

ทีดีอาร์ไอเปิดรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน (ตลอดทั้งปี) โดยเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก (ทุกชั้นปี) สาขาเศรษฐศาสตร์ / สังคมศาสตร์/ สาขาอื่นๆ ที่สนใจฝึกงานด้านวิจัยเชิงนโยบาย หรือ สาขาทางการบัญชี การจัดการความรู้ งานกราฟฟิกดีไซน์

คุณสมบัติ

เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก (ทุกชั้นปี) สาขาเศรษฐศาสตร์/ สังคมศาสตร์/ สาขาอื่นๆ ที่สนใจฝึกงานด้านวิจัยเชิงนโยบาย และ สาขาทางการบัญชี สำหรับนักศึกษาที่ต้องการฝึกงานในฝ่ายการเงิน

เอกสารสมัครฝึกงาน

– CV

– หลักฐานการศึกษา

– ผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ/ รางวัล/ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา หรือ อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัคร

การสมัครฝึกงาน/ การติดต่อ – สอบถาม

ผู้ประสงค์สมัครฝึกงาน สามารถส่งเอกสารสมัครฝึกงาน พร้อมทั้งระบุ เหตุผลที่ต้องการฝึกงาน       ฝ่าย/ด้านที่สนใจฝึกงาน (https://tdri.or.th/staff/) และ ระยะเวลาที่ต้องการฝึกงาน (วันเริ่ม – วันสิ้นสุด)         มาที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์: hr@tdri.or.th ก่อนวันขอเริ่มฝึกงานอย่างน้อย 2 เดือน หรือ สอบถามรายละเอียด ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  02-718-5460 ต่อ 540, 086-3769216

หมายเหตุ: การสมัครฝึกงานควรนำส่ง เอกสารสมัครฝึกงาน พร้อมทั้งระบุ เหตุผลที่ต้องการฝึกงาน ฝ่าย/ด้านที่สนใจฝึกงาน (https://tdri.or.th/staff/) และ ระยะเวลาที่ต้องการฝึกงาน (วันเริ่ม – วันสิ้นสุด)          ให้ครบถ้วนก่อนการนำส่งสมัครฝึกงาน