ร่วมงานกับเรา

นักวิจัย ทีมวิจัยนโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษา (Education Reform Policy)

ลักษณะงาน

 • ค้นคว้าหาแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่ได้ผลจากทั้งในและต่างประเทศ
 • ถอดบทเรียนจากโครงการปฏิรูประดับโรงเรียน และระดับพื้นที่ ที่ผ่านมาในประเทศไทย ทั้งโดยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
 • ออกแบบแนวทางการเก็บข้อมูล ลงพื้นที่เพื่อทำการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เผื่อวัดผลลัพธ์ของนวัตกรรมทางการศึกษาต่างๆ
 • ออกแบบเครื่องมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาในรูปแบบต่างๆ
 • เรียบเรียงผลการวิจัยเพื่อถ่ายทอดสู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ในสาขาครุศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษา งานวิจัย หรือ งานเชิงวิเคราะห์
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารวิชาการตั้งแต่ หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู การประกันคุณภาพการศึกษา
 • มีทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์ เชิงวิเคราะห์ และเชิงระบบ (Critical/Analytical/System thinking) หากเคยทำงานวิจัยมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะสื่อสารดีทั้งด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถถ่ายทอดความคิดที่ซับซ้อนให้ผู้อื่นเข้าใจได้
 • รักการเรียนรู้ ชอบค้นคว้าศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ และตั้งคำถามกับประเด็นต่างๆ
 • มีมาตรฐานการทำงานสูง สามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มี passion ด้านการศึกษา มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย

เกี่ยวกับทีมงาน
ทีมการศึกษาของทีดีอาร์ไอมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาไทยผ่านการวิจัยเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอทางนโยบายที่มีหลักฐานรองรับ (Evidence-based policy)และขับเคลื่อนประเทศให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการสื่อสารผลงานวิจัยสู่สังคมวงกว้างนอกจากนี้ ทีดีอาร์ไอยังเป็นหนึ่งในภาคีเพื่อการศึกษาไทย (ThailandEducation Partnership) ร่วมกับองค์กรเครือข่าย 15 องค์กรที่ทำงานร่วมกับเพื่อปฏิรูปการศึกษาไทยในทุกระดับปัจจุบันทำงานร่วมกับภาคีด้านการศึกษาต่างๆ ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายและระดับโรงเรียนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนให้เกิดการปลดล็อกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและร่วมสนับสนุนให้พื้นที่และโรงเรียนมีบทบาทในการพัฒนาระบบศึกษาได้ตรงกับบริบทตนเอง

เกี่ยวกับทีดีอาร์ไอ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เป็นสถาบันวิจัยเชิงนโยบายที่ก่อตั้งมา ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2527
ในรูปของมูลนิธิ ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ทีดีอาร์ไอดำเนินการวิจัย เชิงนโยบายในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้านเศรษฐกิจ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานระหว่างประเทศ ตลอดจนริเริ่มการวิจัยเอง
เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้เป็นนโยบายที่เอื้อต่อการ
เติบโตอย่างยั่งยืนและ มีคุณภาพ ภารกิจหลักของทีดีอาร์ไอเพื่อให้บรรลุพันธกิจดังกล่าว มีดังนี้

● ผลิตงานวิจัยเชิงนโยบายที่มีคุณภาพสูงอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการ และข้อมูลที่ถูกต้อง
●สร้างข่ายงานการวิจัยระหว่างสถาบันและนักวิชาการที่เกี่ยวข้องในป
ระเด็นวิจัยเชิงนโยบายทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
●เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายของประเทศ

วิธีการสมัคร
ส่ง
(1) Cover Letter
(2) CV
(3) หลักฐานการศึกษา
(4) ผลงานทางวิชาการ หรือ งานวิจัย หรือ ผลงานอื่นๆที่ท่านคิดว่าประโยชน์ต่อการสมัครงาน
พร้อมทั้งระบุ
(1)ชื่อตำแหน่งที่ต้องการสมัคร -ชื่อทีมวิจัย
(2)ค่าตอบแทนที่ต้องการและ
(3)วันที่สามารถเริ่มงานได้

มาที่ hr@tdri.or.th 
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

สอบถามรายละเอียดการสมัครงาน ได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 02-718-5460 ต่อ 540, 086-3769216


บรรยากาศการทำงาน

ร่วมงานกับทีดีอาร์ไอ
ทีดีอาร์ไอมีบรรยากาศการทำงานแบบเป็นกันเอง เน้นการทำงานเป็นทีมส่งเสริมให้นักวิจัยได้แสดงความสามารถ
และความคิดริเริ่มตามความถนัดและความสนใจมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ โดยอยู่บนพื้นฐานวิชาการและข้อมูลที่ถูกต้องและมีวัฒนธรรมขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและมุ่งประโยชน์สาธารณะ ทีดีอาร์ไอยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของนักวิจัย นอกจากสวัสดิการ ด้านสุขภาพและสวัสดิการทั่วไป เช่น
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว ยังมีสวัสดิการสนับสนุนในการซื้อหนังสือและการอบรมอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของนักวิจัยอีกด้วย ศึกษาผลงานการวิจัยที่ผ่านมาของทีมการศึกษาได้ที่
https://tdri.or.th/issue/education-reform/

นักวิจัย ประจำโครงการกิโยตินกฎหมายตลาดทุน (ด้านกฎหมาย)

ทีมปฏิรูปกฎหมาย เปิดรับนักวิจัย ประจำโครงการกิโยตินกฎหมายตลาดทุน (ด้านกฎหมาย) 

ลักษณะงาน

 • วิจัยในประเด็นด้านกฎหมายตลาดทุน
 • ศึกษา สืบค้น ทบทวน เอกสาร สิ่งพิมพ์ทางกฎหมายทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในประเด็นวิจัยที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อประสานงาน และสัมภาษณ์หน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บข้อมูลวิจั
 • ทำงานร่วมกับทีมเศรษฐศาสตร์ในการประเมินต้นทุนการปฎิบัติตามกฎหมายและตามข้อเสนอ
 • วิเคราะห์ผลการศึกษา และเรียบเรียงผลการวิจัยในรูปแบบรายงาน หรือบทความเพื่อถ่ายทอดสู่สาธารณะ
 • ร่วมประชุม แสดงความเห็นในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขา เศรษฐศาสตร์ บริหารการเงิน การบัญชี นิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน
 • มีความสนใจหรือประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายตลาดทุน
 • มีทักษะ/ประสบการณ์ในการสืบค้นข้อมูลกฎหมายของไทยและต่างประเทศทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านกฎหมายตลาดทุน
 • มีทักษะสื่อสารดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เอกสารสมัครงาน

(1) CV

(3) หลักฐานการศึกษา

(4) ผลงานต่างๆ เช่น งานเขียนบทความ งานวิจัย หรือ ผลงานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน

กรุณาส่งมาที่ Click  หรือ hr@tdri.or.th ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566

สถานที่ปฏิบัติงาน : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
ลักษณะงาน : โครงการปฏิบัติงานสัญญา 24 เดือน (มิ.ย. 2566 – พ.ค. 2568)
อัตราเงินเดือน: 23,000 – 30,000 บาท/เดือน (ขึ้นกับประสบการณ์)

วิธีการคัดเลือก: ทำแบบทดสอบ สัมภาษณ์ และทำ workshop วันที่ 9 พ.ค. 2566 เวลา 9.00-16.30 น. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ซ.รามคำแหง 39


บรรยากาศการทำงาน

ทีดีอาร์ไอมีบรรยากาศการทำงานแบบเป็นกันเอง เน้นการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมให้นักวิจัยได้แสดงความสามารถ และความคิดริเริ่มตามความถนัดและความสนใจ มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ โดยอยู่บนพื้นฐานวิชาการและข้อมูลที่ถูกต้อง และมีวัฒนธรรมขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและมุ่งประโยชน์สาธารณะ

นักวิจัย ทีมวิเคราะห์ตลาดแรงงาน จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน

 • ถอดบทเรียนจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของไทยและต่างประเทศ โดยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่อยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการและข้อมูลที่ถูกต้อง
 • ออกแบบ เรียบเรียง สังเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพและถ่ายทอด                   ผลการวิจัยสู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายระดับประเทศ

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ในสาขาเศรษฐมิติ สถิติ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์การทำงานวิจัย หรือ งานเชิงวิเคราะห์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานกับข้อมูลได้อย่างคล่องแคล่ว หากสามารถใช้เครื่องมือทางเศรษฐมิติ หรือ สถิติ และ เครื่องมือจัดการข้อมูล เช่น STATA, Excel, Eview, R ฯลฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์ เชิงวิเคราะห์ และเชิงระบบ (Critical/Analytical/System thinking)
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภาคสนาม ในกรุงเทพ และต่างจังหวัดได้
 • รักงานวิจัยด้านนโยบายสาธารณะ และมี passion อยากให้ประเทศเกิดการพัฒนาในมิติต่างๆ
 • รักการเรียนรู้ ชอบค้นคว้าศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ชอบการตั้งคำถามกับประเด็นต่างๆ และ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และสามารถทำงานเป็นทีมได้

เอกสารสมัครงาน

(1) Cover Letter

(2) CV

(3) หลักฐานการศึกษา

(4) ผลงานต่างๆ เช่น งานเขียนบทความ งานวิจัย หรือ ผลงานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน

(5) ระบุอัตราเงินเดือนที่ต้องการ และวันที่สามารถเริ่มงานได้

กรุณาส่งมาที่ Click  หรือ hr@tdri.or.th

เปิดรับตั้งแต่วันนี้- 15 มี.ค. 2566 


บรรยากาศการทำงาน

ทีดีอาร์ไอมีบรรยากาศการทำงานแบบเป็นกันเอง เน้นการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมให้นักวิจัยได้แสดงความสามารถ และความคิดริเริ่มตามความถนัดและความสนใจ มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ โดยอยู่บนพื้นฐานวิชาการและข้อมูลที่ถูกต้อง และมีวัฒนธรรมขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและมุ่งประโยชน์สาธารณะ

นักวิจัย ทีมนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวมและเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน

 • ถอดบทเรียนจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของไทยและต่างประเทศ โดยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่อยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการและข้อมูลที่ถูกต้อง
 • ออกแบบ เรียบเรียง สังเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพและถ่ายทอดผลการวิจัยสู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายระดับประเทศ

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ในสาขาเศรษฐมิติ สถิติ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์การทำงานวิจัย หรือ งานเชิงวิเคราะห์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานกับข้อมูลได้อย่างคล่องแคล่ว หากสามารถใช้เครื่องมือทางเศรษฐมิติ หรือ สถิติ และเครื่องมือจัดการข้อมูล เช่น STATA, Excel, Eview, R ฯลฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภาคสนาม ในกรุงเทพ และต่างจังหวัดได้
 • รักงานวิจัยด้านนโยบายสาธารณะ และมี passion อยากให้ประเทศเกิดการพัฒนาในมิติต่างๆ
 • รักการเรียนรู้ ชอบค้นคว้าศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ชอบการตั้งคำถามกับประเด็นต่างๆ และ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์ เชิงวิเคราะห์ และเชิงระบบ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

เอกสารสมัครงาน

(1) Cover Letter

(2) CV

(3) หลักฐานการศึกษา

(4) ผลงานต่างๆ เช่น งานเขียนบทความ งานวิจัย หรือ ผลงานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน

(5) ระบุอัตราเงินเดือนที่ต้องการ และวันที่สามารถเริ่มงานได้

กรุณาส่งมาที่ Click  หรือ hr@tdri.or.th

เปิดรับตั้งแต่วันนี้- 15 มี.ค. 2566 


บรรยากาศการทำงาน

ทีดีอาร์ไอมีบรรยากาศการทำงานแบบเป็นกันเอง เน้นการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมให้นักวิจัยได้แสดงความสามารถ และความคิดริเริ่มตามความถนัดและความสนใจ มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ โดยอยู่บนพื้นฐานวิชาการและข้อมูลที่ถูกต้อง และมีวัฒนธรรมขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและมุ่งประโยชน์สาธารณะ

นักวิจัย

ทีดีอาร์ไอเปิดรับสมัคร นักวิจัย (ตลอดทั้งปี) ในระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก ทางด้าน เศรษฐศาสตร์/ สังคมศาสตร์/ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สนใจทำงานด้านวิจัยเชิงนโยบาย

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก ทางด้าน เศรษฐศาสตร์/ สังคมศาสตร์/ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี/ ดีมาก (ฟัง พูด อ่าน และ เขียน)
3. หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารสมัครงาน

1. CV และ Cover Letter (เหตุผลที่ต้องการร่วมงานกับเรา/ ด้านที่สนใจ)
2. หลักฐานการศึกษา
3. ผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ/ รางวัล/ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา หรือ อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน


ลักษณะงาน

สถาบันฯ ดำเนินโครงการศึกษาวิจัยด้านนโยบายให้แก่หน่วยงานต่างๆ โดยงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะทางนโยบายสาธารณะ อาทิ การศึกษาวิจัยประเด็นและยุทธศาสตร์ทางนโยบาย เป็นที่ปรึกษาในการวางแผน จัดทำแผน การปรับโครงสร้าง การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ เป็นต้น ท่านสามารถดูตัวอย่างงานวิจัยต่างๆ ที่ผ่านมาได้ที่เว็บไซต์ของทีดีอาร์ไอ


บรรยากาศการทำงาน

ทีดีอาร์ไอมีบรรยากาศการทำงานแบบเป็นกันเอง เน้นการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมให้นักวิจัยได้แสดงความสามารถ และความคิดริเริ่มตามความถนัดและความสนใจ มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ โดยอยู่บนพื้นฐานวิชาการและข้อมูลที่ถูกต้อง และมีวัฒนธรรมขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและมุ่งประโยชน์สาธารณะ

นักศึกษาฝึกงาน

ทีดีอาร์ไอเปิดรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน (ตลอดทั้งปี) โดยเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก (ทุกชั้นปี) สาขาเศรษฐศาสตร์ / สังคมศาสตร์/ สาขาอื่นๆ ที่สนใจฝึกงานด้านวิจัยเชิงนโยบาย หรือ สาขาทางการบัญชี การจัดการความรู้ งานกราฟฟิกดีไซน์

คุณสมบัติ

เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก (ทุกชั้นปี) สาขาเศรษฐศาสตร์/ สังคมศาสตร์/ สาขาอื่นๆ ที่สนใจฝึกงานด้านวิจัยเชิงนโยบาย และ สาขาทางการบัญชี สำหรับนักศึกษาที่ต้องการฝึกงานในฝ่ายการเงิน

เอกสารสมัครฝึกงาน

– CV

– หลักฐานการศึกษา

– ผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ/ รางวัล/ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา หรือ อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัคร

การสมัครฝึกงาน/ การติดต่อ – สอบถาม

ผู้ประสงค์สมัครฝึกงาน สามารถส่งเอกสารสมัครฝึกงาน พร้อมทั้งระบุ เหตุผลที่ต้องการฝึกงาน       ฝ่าย/ด้านที่สนใจฝึกงาน (https://tdri.or.th/staff/) และ ระยะเวลาที่ต้องการฝึกงาน (วันเริ่ม – วันสิ้นสุด)         มาที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์: hr@tdri.or.th ก่อนวันขอเริ่มฝึกงานอย่างน้อย 2 เดือน หรือ สอบถามรายละเอียด ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  02-718-5460 ต่อ 540, 086-3769216

หมายเหตุ: การสมัครฝึกงานควรนำส่ง เอกสารสมัครฝึกงาน พร้อมทั้งระบุ เหตุผลที่ต้องการฝึกงาน ฝ่าย/ด้านที่สนใจฝึกงาน (https://tdri.or.th/staff/) และ ระยะเวลาที่ต้องการฝึกงาน (วันเริ่ม – วันสิ้นสุด)          ให้ครบถ้วนก่อนการนำส่งสมัครฝึกงาน