ร่วมงานกับเรา

นักวิจัย ด้านนโยบายปฏิรูปการศึกษา

 คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ในสาขาเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ  สาขาอื่นๆ ที่มีประสบการณ์การทำงานวิจัย หรือ งานเชิงวิเคราะห์
 • รักการเรียนรู้ ชอบค้นคว้าศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ และตั้งคำถามกับประเด็นต่างๆ
 • มีทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์ เชิงวิเคราะห์ และเชิงระบบ (Critical/Analytical/System thinking) หากเคยทำงานวิจัยมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานกับข้อมูลได้อย่างคล่องแคล่ว หากสามารถใช้เครื่องมือเชิงสถิติและ เครื่องมือจัดการข้อมูล เช่น STATA, Excel ฯลฯ ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะสื่อสารดีทั้งด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถถ่ายทอดความคิดที่ซับซ้อนให้ผู้อื่นเข้าใจได้
 • มี passion ด้านการศึกษา มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย

 ลักษณะงาน

 • ค้นคว้าหาแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่ได้ผลจากทั้งในและต่างประเทศ
 • ถอดบทเรียนจากโครงการปฏิรูประดับโรงเรียน และระดับพื้นที่ ที่ผ่านมาในประเทศไทย ทั้งโดยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
 • ออกแบบแนวทาง-กระบวนการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และถอดบทเรียนจากการลงพื้นที่ต่างๆในประเทศไทย เพื่อวัดผลลัพธ์ของนวัตกรรมทางการศึกษาต่างๆ
 • ออกแบบเครื่องมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาในรูปแบบต่างๆ
 • เรียบเรียงผลการวิจัยเพื่อถ่ายทอดสู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ 

วิธีการสมัครงาน

ส่ง (1) Cover Letter (2) CV และ (3) หลักฐานการศึกษา (4) ผลงาน ทางวิชาการ หรือ งานวิจัย หรือ  ผลงานอื่นๆ ที่ท่านคิดว่าประโยชน์ต่อการสมัครงาน

พร้อมทั้งระบุ (1) ชื่อตำแหน่งที่ต้องการสมัคร-ชื่อทีมวิจัย (2)ค่าตอบแทนที่ต้องการและ (3)วันที่สามารถเริ่มงานได้ มาที่ hr@tdri.or.th  หรือ สมัครผ่าน website: คลิ๊กที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูลการสมัคร ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2563

สอบถามรายละเอียดการสมัครงาน ได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  02-718-5460 ต่อ 540, 086-3769216

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย https://tdri.or.th

 

นักวิจัย

ทีดีอาร์ไอเปิดรับสมัคร นักวิจัย (ตลอดทั้งปี) ในระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก ทางด้าน เศรษฐศาสตร์/ สังคมศาสตร์/ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สนใจทำงานด้านวิจัยเชิงนโยบาย

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก ทางด้าน เศรษฐศาสตร์/ สังคมศาสตร์/ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี/ ดีมาก (ฟัง พูด อ่าน และ เขียน)
3. หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารสมัครงาน

1. CV และ Cover Letter (เหตุผลที่ต้องการร่วมงานกับเรา/ ด้านที่สนใจ)
2. หลักฐานการศึกษา
3. ผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ/ รางวัล/ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา หรือ อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน


ลักษณะงาน

สถาบันฯ ดำเนินโครงการศึกษาวิจัยด้านนโยบายให้แก่หน่วยงานต่างๆ โดยงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะทางนโยบายสาธารณะ อาทิ การศึกษาวิจัยประเด็นและยุทธศาสตร์ทางนโยบาย เป็นที่ปรึกษาในการวางแผน จัดทำแผน การปรับโครงสร้าง การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ เป็นต้น ท่านสามารถดูตัวอย่างงานวิจัยต่างๆ ที่ผ่านมาได้ที่เว็บไซต์ของทีดีอาร์ไอ


บรรยากาศการทำงาน

ทีดีอาร์ไอมีบรรยากาศการทำงานแบบเป็นกันเอง เน้นการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมให้นักวิจัยได้แสดงความสามารถ และความคิดริเริ่มตามความถนัดและความสนใจ มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ โดยอยู่บนพื้นฐานวิชาการและข้อมูลที่ถูกต้อง และมีวัฒนธรรมขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและมุ่งประโยชน์สาธารณะ

นักศึกษาฝึกงาน

ทีดีอาร์ไอเปิดรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน (ตลอดทั้งปี) โดยเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก (ทุกชั้นปี) สาขาเศรษฐศาสตร์ / สังคมศาสตร์/ สาขาอื่นๆ ที่สนใจฝึกงานด้านวิจัยเชิงนโยบาย หรือ สาขาทางการบัญชี การจัดการความรู้ งานกราฟฟิกดีไซน์

คุณสมบัติ

เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก (ทุกชั้นปี) สาขาเศรษฐศาสตร์/ สังคมศาสตร์/ สาขาอื่นๆ ที่สนใจฝึกงานด้านวิจัยเชิงนโยบาย และ สาขาทางการบัญชี สำหรับนักศึกษาที่ต้องการฝึกงานในฝ่ายการเงิน

เอกสารสมัครฝึกงาน

– CV

– หลักฐานการศึกษา

– ผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ/ รางวัล/ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา หรือ อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัคร

การสมัครฝึกงาน/ การติดต่อ – สอบถาม

ผู้ประสงค์สมัครฝึกงาน สามารถส่งเอกสารสมัครฝึกงาน พร้อมทั้งระบุ เหตุผลที่ต้องการฝึกงาน       ฝ่าย/ด้านที่สนใจฝึกงาน (https://tdri.or.th/staff/) และ ระยะเวลาที่ต้องการฝึกงาน (วันเริ่ม – วันสิ้นสุด)         มาที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์: hr@tdri.or.th ก่อนวันขอเริ่มฝึกงานอย่างน้อย 2 เดือน หรือ สอบถามรายละเอียด ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  02-718-5460 ต่อ 540, 086-3769216

หมายเหตุ: การสมัครฝึกงานควรนำส่ง เอกสารสมัครฝึกงาน พร้อมทั้งระบุ เหตุผลที่ต้องการฝึกงาน ฝ่าย/ด้านที่สนใจฝึกงาน (https://tdri.or.th/staff/) และ ระยะเวลาที่ต้องการฝึกงาน (วันเริ่ม – วันสิ้นสุด)          ให้ครบถ้วนก่อนการนำส่งสมัครฝึกงาน