ร่วมงานกับเรา

นักวิจัย ด้านนโยบายภูมิอากาศและการพัฒนาสีเขียว จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน

 • ศึกษาวิจัยด้านนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านการพัฒนาสีเขียว และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ถอดบทเรียนจากงานศึกษาในอดีต ทั้งของไทยและต่างประเทศ โดยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
 • ออกแบบแนวทางการเก็บข้อมูล ลงพื้นที่เพื่อทำการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
 • เรียบเรียง วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ผลการวิจัย
 • ถ่ายทอดผลการวิจัยสู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ
 • ในกระบวนการเก็บข้อมูลและถอดบทเรียน อาจต้องเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเก็บข้อมูล)

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่มีประสบการณ์การทำงานวิจัย หรือ งานเชิงวิเคราะห์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักการเรียนรู้ ชอบค้นคว้าศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ และตั้งคำถามกับประเด็นต่างๆ
 • มีทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์ เชิงวิเคราะห์ และเชิงระบบ (Critical/Analytical/System thinking)
 • สามารถทำงานกับข้อมูลได้อย่างคล่องแคล่ว หากสามารถใช้เครื่องมือเชิงสถิติและ เครื่องมือจัดการข้อมูล เช่น STATA, Excel ฯลฯ ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะสื่อสารดีทั้งด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถถ่ายทอดความคิดที่ซับซ้อนให้ผู้อื่นเข้าใจได้
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัคร

ส่ง (1) Cover Letter (2) CV (3) หลักฐานการศึกษา และ (4) ผลงาน ทางวิชาการ หรือ งานวิจัย หรือ ผลงานอื่นๆ ที่ท่านคิดว่าประโยชน์ต่อการสมัครงาน พร้อมทั้งระบุ (1) ชื่อตำแหน่งที่ต้องการสมัคร    (2) ค่าตอบแทนที่ต้องการ และ (3) วันที่สามารถเริ่มงานได้ มาที่ hr@tdri.or.th

สอบถามรายละเอียดการสมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  02-718-5460 ต่อ 540, 086-3769216

 

นักวิจัย ด้านนโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

ลักษณะงาน

 • ค้นคว้าหาแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่ได้ผลจากทั้งในและต่างประเทศ
 • ถอดบทเรียนจากโครงการปฏิรูประดับโรงเรียน และระดับพื้นที่ ที่ผ่านมาในประเทศไทย ทั้งโดยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
 • ออกแบบแนวทางการเก็บข้อมูล ลงพื้นที่เพื่อทำการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวัดผลลัพธ์ของนวัตกรรมทางการศึกษาต่างๆ
 • เรียบเรียงผลการวิจัยเพื่อถ่ายทอดสู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ
 • ในกระบวนการเก็บข้อมูลและถอดบทเรียน อาจต้องเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเก็บข้อมูล)

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ในสาขาเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ  สาขาอื่นๆ ที่มีประสบการณ์การทำงานวิจัย หรือ งานเชิงวิเคราะห์
 • รักการเรียนรู้ ชอบค้นคว้าศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ และตั้งคำถามกับประเด็นต่างๆ
 • มีทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์ เชิงวิเคราะห์ และเชิงระบบ (Critical/Analytical/System thinking) หากเคยทำงานวิจัยมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานกับข้อมูลได้อย่างคล่องแคล่ว หากสามารถใช้เครื่องมือเชิงสถิติและ เครื่องมือจัดการข้อมูล เช่น STATA, Excel ฯลฯ ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะสื่อสารดีทั้งด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถถ่ายทอดความคิดที่ซับซ้อนให้ผู้อื่นเข้าใจได้
 • มีมาตรฐานการทำงานสูง สามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มี passion ด้านการศึกษา มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย

วิธีการสมัคร

ส่ง (1) Cover Letter (2) CV (3) หลักฐานการศึกษา และ (4) ผลงาน ทางวิชาการ หรือ งานวิจัย หรือ ผลงานอื่นๆ ที่ท่านคิดว่าประโยชน์ต่อการสมัครงาน พร้อมทั้งระบุ (1) ชื่อตำแหน่งที่ต้องการสมัคร    (2) ค่าตอบแทนที่ต้องการ และ (3) วันที่สามารถเริ่มงานได้ มาที่ hr@tdri.or.th

สอบถามรายละเอียดการสมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  02-718-5460 ต่อ 540, 086-3769216

 

นักวิจัย

ทีดีอาร์ไอเปิดรับสมัคร นักวิจัย (ตลอดทั้งปี) ในระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก ทางด้าน เศรษฐศาสตร์/ สังคมศาสตร์/ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สนใจทำงานด้านวิจัยเชิงนโยบาย

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก ทางด้าน เศรษฐศาสตร์/ สังคมศาสตร์/ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี/ ดีมาก (ฟัง พูด อ่าน และ เขียน)
3. หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารสมัครงาน

1. CV และ Cover Letter (เหตุผลที่ต้องการร่วมงานกับเรา/ ด้านที่สนใจ)
2. หลักฐานการศึกษา
3. ผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ/ รางวัล/ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา หรือ อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน


ลักษณะงาน

สถาบันฯ ดำเนินโครงการศึกษาวิจัยด้านนโยบายให้แก่หน่วยงานต่างๆ โดยงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะทางนโยบายสาธารณะ อาทิ การศึกษาวิจัยประเด็นและยุทธศาสตร์ทางนโยบาย เป็นที่ปรึกษาในการวางแผน จัดทำแผน การปรับโครงสร้าง การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ เป็นต้น ท่านสามารถดูตัวอย่างงานวิจัยต่างๆ ที่ผ่านมาได้ที่เว็บไซต์ของทีดีอาร์ไอ


บรรยากาศการทำงาน

ทีดีอาร์ไอมีบรรยากาศการทำงานแบบเป็นกันเอง เน้นการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมให้นักวิจัยได้แสดงความสามารถ และความคิดริเริ่มตามความถนัดและความสนใจ มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ โดยอยู่บนพื้นฐานวิชาการและข้อมูลที่ถูกต้อง และมีวัฒนธรรมขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและมุ่งประโยชน์สาธารณะ

นักศึกษาฝึกงาน

ทีดีอาร์ไอเปิดรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน (ตลอดทั้งปี) โดยเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก (ทุกชั้นปี) สาขาเศรษฐศาสตร์ / สังคมศาสตร์/ สาขาอื่นๆ ที่สนใจฝึกงานด้านวิจัยเชิงนโยบาย หรือ สาขาทางการบัญชี การจัดการความรู้ งานกราฟฟิกดีไซน์

คุณสมบัติ

เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก (ทุกชั้นปี) สาขาเศรษฐศาสตร์/ สังคมศาสตร์/ สาขาอื่นๆ ที่สนใจฝึกงานด้านวิจัยเชิงนโยบาย และ สาขาทางการบัญชี สำหรับนักศึกษาที่ต้องการฝึกงานในฝ่ายการเงิน

เอกสารสมัครฝึกงาน

– CV

– หลักฐานการศึกษา

– ผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ/ รางวัล/ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา หรือ อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัคร

การสมัครฝึกงาน/ การติดต่อ – สอบถาม

ผู้ประสงค์สมัครฝึกงาน สามารถส่งเอกสารสมัครฝึกงาน พร้อมทั้งระบุ เหตุผลที่ต้องการฝึกงาน       ฝ่าย/ด้านที่สนใจฝึกงาน (https://tdri.or.th/staff/) และ ระยะเวลาที่ต้องการฝึกงาน (วันเริ่ม – วันสิ้นสุด)         มาที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์: hr@tdri.or.th ก่อนวันขอเริ่มฝึกงานอย่างน้อย 2 เดือน หรือ สอบถามรายละเอียด ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  02-718-5460 ต่อ 540, 086-3769216

หมายเหตุ: การสมัครฝึกงานควรนำส่ง เอกสารสมัครฝึกงาน พร้อมทั้งระบุ เหตุผลที่ต้องการฝึกงาน ฝ่าย/ด้านที่สนใจฝึกงาน (https://tdri.or.th/staff/) และ ระยะเวลาที่ต้องการฝึกงาน (วันเริ่ม – วันสิ้นสุด)          ให้ครบถ้วนก่อนการนำส่งสมัครฝึกงาน