ทรัพยากรธรรมชาติ

การจัดการน้ำ

โครงการศึกษานวัตกรรมเชิงระบบ โครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มีประวัติศาสตร์การปรับตัวเป็ […]

ธุรกิจอย่างยั่งยืน

การศึกษา

ตลาดแรงงาน

โครงการย่อย 2 นโยบายและมาตรการเพื่อรองรับและป้องกันผลกระทบของ COVID-19 ต่อแรงงานและการจ้างงาน ระยะที่ 2 (Policies and measures to support and prevent the impact of COVID-19 on Labor and Employment Phase 2)

โครงการย่อย 2 นโยบายและมาตรการเพื่อรองรับและป้องกันผลกร […]

การพัฒนาอย่างทั่วถึง

การพัฒนาสังคม

สุขภาพ

โควิด-19

โครงการย่อย 3 : โครงการ Covid-19 PolicyWatch เฟส 2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และโครงสร้างการกำหนดนโยบายและมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อแก้วิกฤตโควิด-19 และเตรียมรับมือกับวิกฤตโรคอุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ (ระยะที่ 2)

โครงการย่อย “Covid-19 PolicyWatch เฟส 2 เพื่อพัฒนาองค์ค […]

ภูมิรัฐศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

การกำกับดูแล

การพัฒนาการเกษตร

Bigdata

การพัฒนาอุตสาหกรรม

การสร้างนวัตกรรม

เมืองและระบบขนส่ง

เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

พลังงาน

การศึกษาผลกระทบและแนวทางการขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติในระยะเปลี่ยนผ่านของนโยบายยานยนต์ไร้มลพิษ (ZEV) ต่อเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สังคม ภาคการเกษตร และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ […]

โมเดลใหม่ในการพัฒนาประเทศ

นโยบายนวัตกรรม

การต่อต้านคอร์รัปชัน

การปฏิรูปกฎหมาย

นโยบายการศึกษา

นโยบายแรงงาน

โครงการย่อย 2 นโยบายและมาตรการเพื่อรองรับและป้องกันผลกระทบของ COVID-19 ต่อแรงงานและการจ้างงาน ระยะที่ 2 (Policies and measures to support and prevent the impact of COVID-19 on Labor and Employment Phase 2)

โครงการย่อย 2 นโยบายและมาตรการเพื่อรองรับและป้องกันผลกร […]

นโยบายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสีเขียว

นโยบายเกษตรและการจัดการน้ำ

ความปลอดภัยบนท้องถนน

นโยบายพลังงาน

การศึกษาผลกระทบและแนวทางการขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติในระยะเปลี่ยนผ่านของนโยบายยานยนต์ไร้มลพิษ (ZEV) ต่อเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สังคม ภาคการเกษตร และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ […]

ระบบสวัสดิการสังคม

ระบบเศรษฐกิจ

โครงการย่อย 2 นโยบายและมาตรการเพื่อรองรับและป้องกันผลกระทบของ COVID-19 ต่อแรงงานและการจ้างงาน ระยะที่ 2 (Policies and measures to support and prevent the impact of COVID-19 on Labor and Employment Phase 2)

โครงการย่อย 2 นโยบายและมาตรการเพื่อรองรับและป้องกันผลกร […]

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ