การจัดการน้ำ

การต่อต้านคอร์รัปชัน

การปฏิรูปกฎหมาย

การปฏิรูปการศึกษา

การสร้างนวัตกรรม

ความปลอดภัยบนท้องถนน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรมนุษย์

พลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน

ระบบสวัสดิการสังคม

ระบบเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ทีดีอาร์ไอ เสนอโมเดลการพัฒนา แก้โจทย์ยากของประเทศในยุคแห่งความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี

สัมมนาประจำปี ทีดีอาร์ไอ ระดมทีมนักวิจัยพร้อมเครือข่าย […]

โมเดลใหม่ในการพัฒนาประเทศ