คณะกรรมการและผู้บริหารสถาบัน

คณะกรรมการและผู้บริหารสถาบัน

คณะกรรมการสถาบัน

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ประธานคณะกรรมการ

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ที่ปรึกษา

ศ.ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม
ศ.ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม

กรรมการ

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย

กรรมการ

คุณบรรยง พงษ์พานิช
คุณบรรยง พงษ์พานิช

กรรมการ

ผศ. ปกป้อง จันวิทย์
ผศ. ปกป้อง จันวิทย์

กรรมการ

รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ
รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ

กรรมการ

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์
คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์

กรรมการ

ดร. วิรไท สันติประภพ
ดร. วิรไท สันติประภพ

กรรมการ

คุณวาทนันทน์ พีเทอร์สิค
คุณวาทนันทน์ พีเทอร์สิค

กรรมการ

คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร
คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร

กรรมการ

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

กรรมการ

ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ
ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ

กรรมการ

คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ
คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ

กรรมการ

คณะผู้บริหารสถาบัน

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ประธานสถาบัน

ผู้อำนวยการด้านการปฏิรูป
การศึกษา

ดร.อัมมาร สยามวาลา
ดร.อัมมาร สยามวาลา

นักวิชาการเกียรติคุณ

ดร.ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์
ดร.ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์

นักวิชาการเกียรติคุณ

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม
และฝ่ายการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวม

ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

นักวิชาการเกียรติคุณ

ผู้อำนวยการวิจัย
ด้านนโยบายเกษตรสมัยใหม่

ดร.วิศาล บุปผเวส
ดร.วิศาล บุปผเวส

ที่ปรึกษาด้านความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์
ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์

ที่ปรึกษาด้านหลักประกันทางสังคม

นพ.ต่อพงศ์ อัศวิษณุ
นพ.ต่อพงศ์ อัศวิษณุ

ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์

ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์
ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

ผู้อำนวยการวิจัย
ด้านการพัฒนาแรงงาน

ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง
ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง

ผู้อำนวยการวิจัย
ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
และการเกษตร

ดร.สมชัย จิตสุชน
ดร.สมชัย จิตสุชน

ผู้อำนวยการวิจัย
ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง

ดร.กิริฎา เภาพิจิตร
ดร.กิริฎา เภาพิจิตร

ผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัย
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ดร.สุเมธ องกิตติกุล
ดร.สุเมธ องกิตติกุล

รองประธานสถาบัน

ผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบาย
การขนส่ง และโลจิสติกส์

ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู
ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู

 ผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบาย
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

คุณอธิฏฐาน จันทรังสี
คุณอธิฏฐาน จันทรังสี

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

>