กลุ่มงานวิจัย

สำนักงานประธานสถาบัน

นักวิชาการเกียรติคุณ

นโยบายเศรษฐกิจส่วนรวม

นโยบายด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง

นโยบายเศรษฐกิจส่วนรวมและเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

นโยบายเกษตรสมัยใหม่

นโยบายด้านสาธารณสุขและการเกษตร

นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและการลดก๊าซเรือนกระจก

นโยบายด้านภูมิอากาศและการพัฒนาสีเขียว

การดำเนินธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน

นโยบายพลังงานเพื่อความยั่งยืน

นโยบายด้านการขนส่งและโลจิสติกส์

นโยบายนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

นโยบายทรัพยากรมนุษย์

วิเคราะห์ตลาดแรงงาน

นโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษา

นโยบายด้านหลักประกันทางสังคม

นโยบายเพื่อการพัฒนาสังคม

นโยบายการกำกับดูแลที่ดี

กฎหมายเพื่อการพัฒนา

การปฏิรูปกฎหมาย

กฎหมายดิจิตอลและการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐาน

นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา

Economic Intelligence Service

กลุ่มสนับสนุนงานวิจัย

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

งานจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ

งานเอกสารและเผยแพร่

งานห้องสมุด