การศึกษาปัจจัยกำหนดการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว

ตีพิมพ์2013-04

ชุดโครงการวิจัยนโยบายสาธารณะเพื่อยกระดับไทยให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง