research

งานวิเคราะห์ผลกระทบของการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางตามยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ

ตีพิมพ์2002-11
Download