head-banner

วิจัย/Research

Working papers

Successful Water Management Planning in Thailand in the Past (1980, 1994, 1983, 1997-1999)

สภาวะความรุนแรงภูมิอากาศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย

“It is Built Against Nature:” Floodwalls Built After the 2011 Floods in Central Thailand

น้ำท่วม-น้ำแล้งกับการปรับตัวของเกษตรกรในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

Analysis of Water Availability and Water Productivity in Irrigated Agriculture

Climate Change and Institutional Challenges for Developing Countries: The case of Water Resource Management in Thailand

การทบทวนและข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย

Institutional Issues in Integrating Land Use Planning and Water Management in Thailand

การจัดการน้ำโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้ที่หลากหลาย (พหุภาคี)

รายงานสรุปประชาเสวนา เรื่อง การกระจายอำนาจกับบทบาทและรูปแบบการจัดการน้ำท่วมของชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี