การสัมมนาวิชาการประจำปี 2535 เรื่อง “เศรษฐกิจไทย: เส้นทางสู่ความสมดุล?”

วันที่1992

1.Synthesis Report Volume I (Myths Demons and the Future of Thai Agriculture, Manufacturing Growth: A Blessing for All, and Priorities for Thai Tourism Development in the 1990s) Icon_PDF
By Ammar Siamwalla, Mingsarn Kaosa-ard

2. Synthesis Report Volume II (Towards Balanced Development: Sectoral, Spatial and Other Dimensions) Icon_PDF
By Chalongphob Sussangkarn

3. Between the Farmer and the State: Towards a Policy Analysis of the Role of Agribusiness in Thai Agriculture Icon_PDF
By Scott R. Christensen

4. The Environment in a Tourist Economy: A Case Study of Pattaya Icon_PDF
By Supachit Manopimoke

5. Required Returns on Investment by Small and Large Firms in Thailand: Case of Capital Differentials and the Fiscal Environment Icon_PDF
By Robin Boadway, Frank Flatters, Jean-François Wen

6. Exports, Structural Change and Thailand’s Rapid Growth Icon_PDF
By William E. Brummitt, Frank Flatters

7. Tourism and Culture: Bang-Fai Festival in Esarn Icon_PDF
By Akin Rabibhadana

8. The Structure of the Textile Industry and Government Policy in Thailand  Icon_PDF
By Suphat Suphachalasai

9. อนาคตอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย Icon_PDF
โดย ประยงค์ เนตยารักษ์

10. ความต้องการและสถานการณ์พืชสวนไทย Icon_PDF
โดย สมพร อิศวิลานนท์, จิราภรณ์ แผลงประพันธ์

11. ปัญหาและแนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง Icon_PDF
โดย เรืองไร โตกฤษณะ

12. อุตสาหกรรมขนาดย่อมของไทย : ผลกระทบจากนโยบาย Icon_PDF
โดย อารยะ ปรีชาเมตตา

13. การท่องเที่ยวในงานบุญบั้งไฟและการแกะสลักไม้ Icon_PDF
โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์

14. การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานสู่ภาวะขาดแคลนแรงงาน Icon_PDF
โดย นิพนธ์ พัวพงศกร, ปัทมาวดี ซูซูกิ

15. อุตสาหกรรมภูมิภาค : นโยบายชดเชยความเสียเปรียบ Icon_PDF
By Amara Pongsapich, Chantana Banpasirichote, Phinit Lapthananon, Suriya Veeravongse

16. อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย : โครงสร้างและนโยบายของรัฐIcon_PDF
โดย ศุภัช ศุภชลาศัย

17. ควรจะมีนโยบายอุตสาหกรรมเป้าหมายสำหรับประเทศไทยหรือไม่?Icon_PDF
โดย อนุภาพ ถิรลาภ