โครงการยุทธศาสตร์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อรองรับผลกระทบจากความตกลงการค้าเสรีต่อ SMEs

จากการศึกษาของ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ให้แก่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในเรื่อง “ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยต่อการทําความตกลงการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา” พบว่า ความตกลงด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และการคุ้มครองพันธุ์พืช ในกรอบความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและสหรัฐจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นอย่างมาก

ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะทางนโยบายที่จะเป็นข้อเสนอทางยุทธศาสตร์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย การปรับระดับของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับระดับการพัฒนา การเพิ่มการลงทุนเพื่อสร้างทรัพย์สินทางปัญญา และการเชื่อมโยงการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาในภาครัฐเข้ากับการใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจ นอกจากนี้ การสร้างและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นปัจจัยสำคัญในการกําหนดความสามารถการแข่งขันของ SMEs ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติมได้ใน โครงการยุทธศาสตร์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อรองรับผลกระทบจากความตกลงการค้าเสรีต่อ SMEs