ปี 2552 “การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเป็นธรรมในสังคม”

หน่วยงานมูลนิธิชัยพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่2009-11-25
สถานที่ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเป็นธรรมในสังคม : กรอบแนวคิดและภาพรวมในการศึกษา

โดย:
ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ไฟล์เสียง)

หัวข้อที่ 1 ผลตอบแทนส่วนเกินในเศรษฐกิจไทย: การผูกขาดในระบบเศรษฐกิจไทย อำนาจเหนือตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ และการแทรกแซงตลาดสินค้าเกษตร

ผู้เสนอ:
ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระ
ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

หัวข้อที่ 2 ผลตอบแทนส่วนเกินจากทรัพยากรของประเทศ: สัมปทาน การใช้อิทธิพลเข้าถึงทรัพยากรที่ดินและป่าไม้

(ไฟล์เสียง)
ผู้เสนอ:
ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หัวข้อที่ 3 มาตรการการคลังเพื่อความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม: การวิเคราะห์ภาระภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม และการขยายฐานภาษี

(ไฟล์เสียง)
ผู้เสนอ:
ดร. อมรเทพ จาวะลา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ดร. ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ดร. สมชัย จิตสุชน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

หัวข้อที่ 4 มาตรการการคลังเพื่อความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม: ใครได้ประโยชน์จากการใช้จ่ายของรัฐในโครงการที่สำคัญ

(ไฟล์เสียง)
ผู้เสนอ:
ดร. วิโรจน์ ณ ระนอง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ดร. สุเมธ องกิตติกุล สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

หัวข้อที่ 5 ทางเลือกของสวัสดิการสังคมสำหรับคนไทย ผลการวิจัยและประชาเสวนา

(ไฟล์เสียง)
ผู้เสนอ:
ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
นางสาวสุวรรณา ตุลยวศินพงศ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

หัวข้อที่ 6 ทัศนะประชาชนต่อการเมืองและสวัสดิการสังคมเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม

(ไฟล์เสียง)
ผู้เสนอ:
ดร. สมชัย จิตสุชน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ดร. วิโรจน์ ณ ระนอง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

การอภิปรายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อ “เราจะปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมกันอย่างไร”

(ไฟล์เสียง1)(ไฟล์เสียง2)
ผู้ร่วมอภิปราย:
ดร. อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี
นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี
ศาสตราจารย์ ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการอิสระ