ปี 2553 “การลดความเหลื่อมลํ้าและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ” (Reducing Inequality and Creating Economic Opportunity)

หน่วยงานมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่2010-11-29
สถานที่ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

หัวข้อที่ 1: แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทั่วถึง

ผู้เสนอ:
ดร. อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย


หัวข้อที่ 2: การลดความเหลื่อมล้ำ

หัวข้อที่ 2.1 การสร้างระบบสวัสดิการพื้นฐาน: ค่าใช้จ่ายระบบสวัสดิการสังคมที่คนไทยต้องการ
ผู้เสนอ:
ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ผู้วิจารณ์:
ดร. ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หัวข้อที่ 2.2 การสร้างระบบสวัสดิการพื้นฐาน: การจัดหาและจัดสรรทรัพยากรทางการเงินเพื่อรองรับระบบสวัสดิการ
ผู้เสนอ:
ดร. สมชัย จิตสุชน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ผู้วิจารณ์:
ดร. คณิศ แสงสุพรรณ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

หัวข้อที่ 2.3 เศรษฐศาสตร์การเมืองของระบบสวัสดิการ
ผู้เสนอ:
ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ผู้วิจารณ์:
ผศ.ดร. อภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


หัวข้อที่ 3: การสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจ

หัวข้อที่ 3.1 โอกาสเข้าถึงการศึกษา
ผู้เสนอ:
ดร. ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ผู้วิจารณ์:
ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล นักวิชาการ

หัวข้อที่ 3.2 โอกาสเข้าถึงงานที่ดีมีความมั่นคง
ผู้เสนอ:
ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ผู้วิจารณ์:
รศ.ดร. มัทนา พนานิรามัย นักวิชาการอิสระ

หัวข้อที่ 3.3 โอกาสสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง
ผู้เสนอ:
ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ผู้วิจารณ์:
คุณภักดิ์ ทองส้ม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หัวข้อที่ 3.4 โอกาสการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ: กรณีศึกษาเรื่องที่ดิน
ผู้เสนอ:
ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
คุณบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผู้วิจารณ์:
รศ. สมพร อิศวิลานนท์ สถาบันคลังสมองของชาติ


การอภิปรายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อ “การลดความเหลื่อมลํ้าและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ”

ผู้ร่วมอภิปราย:
ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
คุณดุสิต นนทะนาคร ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
คุณสิทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง ประธานเครือข่ายนักธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ บรรณาธิการนิตยสารสารคดี
คุณจิตรา คชเดช กลุ่มผู้ผลิตชุดชั้นในไทร อาร์ม (Try Arm)