โครงการศึกษาความต้องการแรงงานที่แท้จริงและการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในภาคเกษตร ประมง กิจการต่อเนื่องจากประมง และก่อสร้าง

ปี2007-07
ผู้เขียนยงยุทธ์ แฉล้มวงษ์