นิติเศรษฐศาสตร์ของระบบยุติธรรมทางอาญาของไทย

ปี2011-02
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, ทรงพล สงวนจิตร, อิสร์กุล อุณหเกตุ, ธราธร รัตนนฤมิตศร, สุนทร ตันมันทอง, ปวริศร เลิศธรรมเทวี