การคุ้มครองนักลงทุนต่างชาติจากมาตรการเวนคืนทรัพย์โดยรัฐ: สิ่งที่ไทยต้องระวังในการใช้บังคับกฎหมาย

ปี2007-08
ผู้เขียนกิรติพงศ์ แนวมาลี, จันทจิรา เอี่ยมมยุรา