รูปแบบธุรกิจใหม่ (business model) ของธนาคารพาณิชย์เอกชน

ปี2008-07
ผู้เขียนธัญญลักษณ์ วัชระชัยสุรพล, ประสาร ไตรรัตน์วรกุล