หลักประกันด้านรายได้สำหรับผู้สูงอายุไทย

ปี2008-08
ผู้เขียนบวรพรรณ อัชกุล, พรรณทิพย์ เพชรมาก, พัธนยุทธ์ ศานติยานนท์, ระบบบำนาญ, วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, วริฏฐา แก้วเกตุ, สุวิมล ฟักทอง