ความต้องการแรงงานต่างด้าวที่แท้จริงและการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในภาคเกษตร ประมง กิจการต่อเนื่องจากประมง และก่อสร้าง

ปี2008-09
ผู้เขียนจักรกฤษณ์ จิระราชวโร, นิรัติ อิงพรประสิทธิ์, ภราดร ตาณเสวี, ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์, สวริน เจือศรีกุล, สุจิตรา รอดสมบูรณ์, สุปราณี เชยชม, อังคณา เปี่ยมกุลวนิช, โชติกา สุขรุจิ