การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อย

ปี2009-05
ผู้เขียนกัมพล ปั้นตะกั่ว, ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์, ณรงค์ ป้อมหลักทอง, นฤมล พิศาลพร, นิภา ศรีอนันต์, ประกาย ธีระวัฒนากุล, พรรณนิภา รุ่งเรืองสาร, ระพี ผลพานิชย์, สุวรรณา ตุลยวศินพงศ์, เศก เมธาสุรารักษ์