การศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังเพื่อป้องกันการทุจริต

ปี2011-01
ผู้เขียนชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์, นิภา ศรีอนันต์, สุวรรณา ตุลยวศินพงศ์