การศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังเพื่อป้องกันการทุจริต

ปี2011-01
ผู้เขียนชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์, นิภา ศรีอนันต์, สุวรรณา ตุลยวศินพงศ์

ที่มา : สรุปจากรายงานการวิจัยเรื่อง โครงการศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังเพื่อป้องกันการทุจริต (The Political Economy of the Cassava Market Intervention Measures) โดย ดร. ชัยสิทธิ ์อนุชิตวรวงศ์ นักวิชาการ, คุณนิภา ศรีอนันต์ นักวิจัยอาวุโส และ คุณสุวรรณา ตุลยวศินพงศ์ นักวิชาการ ฝ่ายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา รายงานนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นำเสนอ ป.ป.ช. เมื่อเดือนตุลาคม 2553