การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับประเทศไทย

ปี2011-05
ผู้เขียนอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงศ์, ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ, พิศสม มีถม

ที่มา : สรุปจากรายวิจัยชื่อเดียวกัน โดย ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษา ดร. กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ นักวิชาการ คุณปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ และคุณพิศสม มีถม นักวิจัยอาวุโส ฝ่ายการวิจัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สนับสนุนการวิจัยโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อเดือนมกราคม 2555