การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับประเทศไทย

ปี2011-05
ผู้เขียนอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงศ์, ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ, พิศสม มีถม