“ร่างพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม” ภายใต้โครงการวิจัย “การปรับปรุงกระบวนการนิติบัญญัติของประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน”

หน่วยงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.)
วันที่2011-12-19
สถานที่ณ ห้องประชุมนิคม จันทรวิทุร ชั้น 7 ตึกอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
Download