ปี 2554 “ยกเครื่องการศึกษาไทย: สู่การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง”

หน่วยงานมูลนิธิชัยพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป และมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่2012-02-15
สถานที่ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

“ยกเครื่องการศึกษาไทย: สู่การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง”

(Revamping Thai Education System: Quality for All)

 

หัวข้อที่ 1: การปฏิรูปการศึกษารอบใหม่: สู่การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง

(ไฟล์เสียง)
ผู้เสนอ:
ดร. อัมมาร สยามวาลา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ดร. ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ผู้วิจารณ์:
ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี


หัวข้อที่ 2: การสร้างความเชื่อมโยงของการศึกษากับตลาดแรงงาน

(ไฟล์เสียง)
ผู้เสนอ:
ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ผู้วิจารณ์:
ดร. ศิริพรรณ ชุมนุม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


หัวข้อที่ 3: ระบบการบริหารและการเงินเพื่อสร้างความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา

(ไฟล์เสียง)
ผู้เสนอ:
ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ผู้วิจารณ์:

รศ. ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


หัวข้อที่ 4: โรงเรียนทางเลือกกับทางเลือกในการศึกษาของประชาชน

(ไฟล์เสียง)
ผู้เสนอ:
อ. ปกป้อง จันวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้วิจารณ์:
ดร. เดชรัต สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์