ผลกระทบของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชาชนและการลดความยากจน

ปี2007-12
ผู้เขียนอัญชนา ณ ระนอง, วิโรจน์ ณ ระนอง