โครงการติดตามประเมินผลการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่สอง (2546-2547): การหมุนเวียนของบุคลากรที่ให้บริการในสถานพยาบาลภาครัฐ รายงานวิจัยเล่มที่ 5

ปี2005-06
ผู้เขียนวิโรจน์ ณ ระนอง, อัญชนา ณ ระนอง