การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา, โครงการแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-2549

ปี1998-11
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์