การชั่ง ตวง วัด และร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่ง ตวง วัด พ.ศ. …, โครงการแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-2549

ปี1998-11
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, วีรวัฒน์ จันทโชติ