แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-2549: การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ปี1999-03
ผู้เขียนณัฎฐพงศ์ ทองภักดี, ดวงฤดี ศิริเสถียร, จิรัตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา