การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน, โครงการแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-2549

ปี1999-03
ผู้เขียนณัฎฐพงศ์ ทองภักดี, ดวงฤดี ศิริเสถียร, จิรัตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา