สถานีทีดีอาร์ไอ: เศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้ ครั้งที่ 1

วันที่2012-11-25
รายการสถานีทีดีอาร์ไอ

ช่วงที่ 1/5 – ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ช่วงที่ 2/5 – รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี

ช่วงที่ 3/5 – ดร.สมชัย จิตสุชน

ช่วงที่ 4/5 – ดร.กิริฎา เภาพิจิตร

ช่วงที่ 5/5 – รศ.ดร.ปัทมาวดี ซูซูกิ