อากาศเป็นพิษที่แม่เมาะ : ทางเลือกในการผลิตไฟฟ้า

ปี1994-07
ผู้เขียนปัทมาวดี ซูซูกิ