บทบาทของสถาบันวิจัยภาครัฐในการลอกเลียนอย่างสร้างสรรค์ : ยุทธศาสตร์เพื่อการอยู่รอดของอุตสาหกรรมไทย

ปี1999-05
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์