ปี 2555 “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: มายาคติ ความเป็นจริง โอกาสและความท้าทาย”

หน่วยงานมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่2012-11-26
สถานที่ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

เปิดการสัมมนา

โดย
นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์  ประธานสภาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย


หัวข้อที่ 1: ประเทศไทยในกระแส AEC: มายาคติ ความเป็นจริง โอกาสและความท้าทาย (Thailand in the AEC: Myths, Reality, Potentials and Challenges)

ประธาน:
ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร  นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ผู้เสนอ:
ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ดร. เสาวรัจ รัตนคำฟู  นักวิชาการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ผู้วิจารณ์:
ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล  อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย


หัวข้อที่ 2: การค้าสินค้าและการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade in Goods and Trade Facilitation)

ประธาน:
คุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอ:
ดร. เชษฐา อินทรวิทักษ์  นักวิชาการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ดร. สุเมธ องกิตติกุล  นักวิชาการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ผู้วิจารณ์:
รศ.ดร. ชโยดม สรรพศรี  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


หัวข้อที่ 3: AEC กับการปฏิรูปสาขาบริการ (AEC and Service Sector Reform)

ประธาน:
คุณพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล  ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอ:
ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์  ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ผู้วิจารณ์:
ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ  กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าสายงานวิจัย) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)


หัวข้อที่ 4: ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและช่องว่างทางรายได้ (Impact on Social Changes and Income Gap)

ประธาน:
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผู้เสนอ:
ดร. สมชัย จิตสุชน  ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ผู้วิจารณ์:
ดร. ยรรยง ไทยเจริญ  หัวหน้านักยุทธศาสตร์อาวุโส กลุ่มงานยุทธศาสตร์องกรค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย


ข้อคิดเห็นต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย

โดย
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ