ผลกระทบนโยบายค่าแรง 300 บาทและเงินเดือน 15,000 บาท

ปี2012-05
ผู้เขียนยงยุทธ แฉล้มวงษ์, สมชัย จิตสุชน, ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์, วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, ชนิดา ชัยชาติ, นิรัติ อิงพรประสิทธิ์, ขนิษฐา ฮงประยูร, ลลิตา ละสอน, นันทพร เมธาคุณวุฒิ, ชยดล ล้อมทอง