ลู่ทางและโอกาสการส่งออกและผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรีอาเซียน (สำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) และ ลู่ทางและโอกาสการส่งออกและผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรีอาเซียน (สำหรับอุตสาหกรรมคอปเปอร์คาโทด)

ปี1996-11
ผู้เขียนอมรรัตน์ อภินันท์มหกุล, ปัทมา ภังคานนท์