การศึกษาแนวทางการปรับปรุงบทบาทของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ปี1993-11
ผู้เขียนนิพนธ์ พัวพงศกร, ประยงค์ เนตยารักษ์ และคณะ