รายงานความเหมาะสมในการต่ออายุความตกลงว่าด้วยมันสำปะหลัง ไทย-ประชาคมยุโรป

ปี1993
ผู้เขียนนิพนธ์ พัวพงศกร, บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล, วรรณา ม่วงงาม, สมนึก ทับพันธุ์, สุรเกียรติ เสถียรไทย, อภิชาติ สถิตนิรามัย,