โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา ปี 2536: อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ปี1994-04
ผู้เขียนนิพนธ์ พัวพงศกร, ศุภชัย วัฒนวิทย์กรรมย์, อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล, อิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์,