ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนของโครงการประกันสุขภาพต่างๆ (โครงการติดตามประเมินผลการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่สอง (2546-2547)) รายงานวิจัยเล่มที่ 4

ปี2005-06
ผู้เขียนวิโรจน์ ณ ระนอง, อัญชนา ณ ระนอง, นิภา ศรีอนันต์