ผลกระทบต่อแรงงานจากการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการผลิต : ศึกษากรณีอุตสาหกรรมทอผ้า

ปี1996
ผู้เขียนนิพนธ์ พัวพงศกร, สุนันทา เสียงไทย, สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์