ลู่ทางและโอกาสการส่งออกและผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรีอาเซียน รายงานหลัก เล่มที่ 1

ปี1996
ผู้เขียนวิศาล บุปผเวช