ลู่ทางและโอกาสการส่งออกและผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรีอาเซียน (สำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง)

ปี1996
ผู้เขียนธนาวรรณ์ กิจประไพอำพล