ลู่ทางและโอกาสการส่งออกและผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรีอาเซียน (สำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา)

ปี1996
ผู้เขียนจรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล