โครงการแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๙ การบริหารการค้าระหว่างประเทศและการเจรจาการค้า

ปี1999
ผู้เขียนณัฏฐพงศ์ ทองภักดี, ศิริพร วัสสานกูล