การบริหารการค้าระหว่างประเทศและการเจรจาการค้า, โครงการแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-2549

ปี1999
ผู้เขียนณัฏฐพงศ์ ทองภักดี, ศิริพร วัสสานกูล